logotype
Nowości PDF Drukuj

 

http://wni.com.pl/images/ja%20mhttp://wni.com.pl/images/polski ruch olimpijski-1.jpg

Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza, Zarys dziejów Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Pogoń 1947 Kłomnice (1947-2021), Poznań 2021, ss. 204, ISBN 978-83-65988-71-3.

 

spis treści

 

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/ja%20mhttp://wni.com.pl/images/polski ruch olimpijski-1.jpg

Ryszard Wryk, Polski ruch olimpijski w historiografii, Poznań 2021, ss. 244, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-65-2.

 

spis treści

 

 

 

 http://wni.com.pl/images/ja%20mhttp://wni.com.pl/images/profesorowie.jpgagosia.jpg

Źródłoznawstwo historyczne Brygidy Kürbis. Teoria-Praktyka-Konteksty, pod red. Edwarda Skibińskiego i Pawła Stróżyka, Poznań 2021, ss. 307, ISBN 978-83-65988-68-3

 

spis treści

 

 

 

 


http://wni.com.pl/images/ja%20mhttp://wni.com.pl/images/profesorowie.jpgagosia.jpg

Bibliografia tekstów naukowych opublikowanych przez profesora Henryka Olszewskiego. Zestawił Ryszard Wryk, Poznań 2021, ss. 92, ISBN 978-83-65988-64-5

 

 

 

 

 

 


http://wni.com.pl/images/ja%20mhttp://wni.com.pl/images/profesorowie.jpgagosia.jpg

Agnieszka Chwieduk, Izabela Skórzyńska, Dydaktyka performatywna dla humanistów. Kwestia przypadków, Poznań 2021, ss. 226, ISBN 978-83-65988-41-6

„(…) W książce przyjęłyśmy podejście performatywne, z kluczowym dlań rozumieniem dydaktyki jako refleksyjnej praktyki w działaniu. Wiąże się ono z koncepcją indywidualnego podmiotu pozostającego w relacji do systemu i struktury, celnie wyłożoną przez Margaret Archer. Ta reprezentantka realizmu krytycznego akcentuje refleksyjność aktorów społecznych, która czyni ich sprawczymi. Jest to właściwość, która sprawia, że jako byty ludzie są emergentni wobec każdego systemu, który współtworzą (…)”.

spis treści

 

http://wni.com.pl/images/ja%20mhttp://wni.com.pl/images/profesorowie.jpgagosia.jpg

Magdalena Jakś-Ivanovska, Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, Poznań 2021, ss. 435, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-64864-11-7.

"Jak na dzisiejsze standardy, zarówno rozmiary, jak i zasięg kwerendy muszą budzić respekt. I właśnie tę niezwykle szeroką podstawę źródłową postrzegam jako naj mocniejszą stronę dysertacji mgr Jakś-Ivanovskiej. [...] Praca, co chciałbym podkre ślić, napisana jest ładnym i zrozumiałym językiem. I to kolejny jej walor, bo nie jest to dziś wcale częste”. Z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Makowskiego

spis treścihttp://wni.com.pl/images/ja%20magosia.jpg

Beata Kornatowska, Jaś, Małgosia i duch czasu. Studia o niemieckiej operze baśniowej, Poznań 2021, ss. 176, cena 35 zł, ISBN 978-83-65988-63-8.

Książka Jaś, Małgosia i duch czasu. Studia o niemieckiej operze baśniowej poświęcona jest analizie wybranych Märchenopern przełomu XIX i XX wieku, stanowiących autorskie interpretacje bądź konstrukcje fabuł baśniowych w kontekście rzeczywistości okresu powstania oraz wpisanego w nie kulturowego dziedzic twa. W zależności od specyfiki omawianego utworu przedmiotem zainteresowania są obecne w nim przejawy ducha czasu, warunki związane z życiem i działalnością artystyczną autorów oraz odwołania do twórczości literackiej i operowej. spis treści

 


Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, Tom 2, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Poznań 2021, ss. 386, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-65988-61-4.

Drugi tom Słownika współczesnej kultury krajów języka niemieckiego stanowi kontynuację unikatowego przedsięwzięcia sprzed dwóch lat, będąc zarazem kolejnym donośnym głosem w polsko-niemieckim dialogu. Przygotowany przez grono specjalistów z Polski, Niemiec i Austrii, roztacza przed czytelnikiem bogactwo kulturowych faktów i praktyk rozpisanych na ponad dwieście haseł oferujących wgląd w meandry kultury niemieckiego obszaru językowego. Wiele spośród nich odsłania słabo u nas znane obszary funkcjonowania zjawisk kulturowych w obydwu państwach niemieckich oraz zjednoczonych Niemczech, zachęcając do dalszych poszukiwań. spis haseł


 

100 lat wielkopolskiej koszykówki, pod redakcją Józefa Djaczenko i Jarosława Żabko, Poznań 2021, ss. 383, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-55-3.


spis treści

 

 

 


Na obrzeżach wielkiego miasta. Z dziejów kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku, redakcja Andrzej Dębski, Poznań 2021, ss. 549, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-65988-47-8.

Książka dotyczy kina na Dolnym Śląsku poza Wrocławiem, który był już tematem innych opracowań. Jej pierwsza część obejmuje: Kina, Programy kin i Filmy. Przedstawiono w niej najpierw zarys rozwoju kin na Dolnym Śląsku i dwa studia przypadków: na temat kin w Jeleniej Górze i wałbrzyskiego Capitolu. Następnie zaprezentowano wydarzenia związane z dwoma przełomami: metrażowym (1910/1911) i dźwiękowym (1929/1930), a także studia przypadków dotyczące repertuarów kin w dolnośląskich miasteczkach w latach 1926, 1930 i w sezonie 1938/1939. Poruszono ponadto problematykę filmów o tematyce dolnośląskiej oraz wykorzystania filmu w oświacie. W drugiej części książki usystematyzowano geografię kin w podziale na powiaty. Do publikacji załączono dwa filmy na DVD: Wrocław i okolice oraz Hrabstwo Kłodzkie (oba z 1927 roku).

spis treści

 

Andriej Kolesnikow, Magdalena Lachowicz, Agnieszka Smólczyńska-Wiechetek, Przeciw opresji. Dialog z Andriejem Kolesnikowem o społeczeństwie obywatelskim w Rosji, Poznań 2021, ss. 243, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-59-1.

Książka poświęcona jest historii działalności dysydentów w Związku Radzieckim. Nie jest to jednak publikacja li tylko historyczna, ale dotyka również problemów dzisiejszej Rosji. Wpisuje się ona w pożądany nurt analizy społecznej tego kraju. W tym wypadku bada jego aktywną część - czyli społeczeństwo obywatelskie i osoby, które chcą zmiany, niekoniecznie politycznej.

spis treści


Gunter Hofmann, Życie dla innych Niemiec. Hrabina Marion Dönhoff. Biografia polityczna, Poznań 2021, ss. 466, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-56-0.
Po upadku monarchii w 1918 r. większość arystokracji z niechęcią patrzyła na rządy republikańskie, wielu też wsparło „narodową rewolucję” Hitlera, mimo stanowej odrazy do prostackiej brutalności nazistów. Uprzywilejowana konserwatywno-liberalna hrabianka z Friedrichsteinu nie dała się zwieść mocarstwowej tężyźnie III Rzeszy; pociągała ją lewica i w 1933 r. przeniosła się z glajchszaltowanego przez nazistów uniwersytetu frankfurckiego do Bazylei w Szwajcarii. Po powrocie administrowała majątkami Dönhoffów, gdzie spotykała się śmietanka towarzyska nie tylko Prus Wschodnich. Ścisłe kontakty środowiskowe sprawiły, że była osobą zaufaną ludzi przygotowujących zamach na Hitlera 20 lipca 1944. Jej „pierwsze życie” zakończyła kaźń jej przyjaciół-spiskowców i legendarna już konna ucieczka w styczniu–lutym z Prus Wschodnich na Zachód. „Drugie życie” Hrabiny to jej nieoczekiwana kariera dziennikarska w hamburskim tygodniku „Die Zeit” od roku 1946 do śmierci w 2002.

spis treści

 

Emilian Prałat, Leopold Nowotny. Życie i twórczość. La vita e l'opera artistica, Poznań 2021, ss. 416, ISBN 978-83-65988-58-4.

 


spis treści