katalog 2020 Drukuj

 

 

Emilian Prałat, Czyn zbrojny Chłapowskich, Poznań 2020, ss. 251, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-51-5.

Czyn zbrojny Chłapowskich to książka mająca w dużym stopniu charakter wydawnictwa źródłowego, w którym publikowane są niewykorzystane dotąd wojskowe akta personalne, co podnosi jej wartość i powoduje, że będzie przydatna dla historyków wojskowości polskiej XX wieku, zwłaszcza zajmujących się Powstaniem Wielkopolskim 1918–1919 i wojną polsko-bolszewicką 1920 roku. Jest bowiem oparta na dokumentach z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, które przechowuje dokumentację wytworzoną przez jednostki i instytucje wojskowe począwszy od XIX wieku.

spis treści

 

Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Bartosz Adamski, Nowoczesna psychologia transportu i medycyny pracy, Poznań 2020, ss. 198, ISBN 978-83-65988-53-9.

Książka jest interesującym i z naukowego oraz praktycznego punktu widzenia ważnym kompendium z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz medycyny pracy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Publikacja ukazuje konieczność posiadania przez psychologów specjalizujących się w przeprowadzaniu badań  kierowców szerokiej, a jednocześnie bardzo precyzyjnej wiedzy związanej z orzekaniem o dopuszczaniu do podejmowania pracy zawodowej w transporcie poprzez wykonywanie trafnej i rzetelnej oceny predyspozycji psychologicznych. Wskazuje i podpowiada sposoby prowadzenia badań i szkoleń dla kierowców naruszających kodeks i zasady obowiązujące w ruchu drogowym, określa umiejętności prowadzenia działalności psychoedukacyjnej mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

spis treści

 

Dorota Pilecka, Od wykluczenia ku emancypacji sportowej. Olimpiady specjalne w Polsce, Poznań 2020, ss. 280, ISBN 978-83-65988-54-6.

Książka przedstawia aktywność fizyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną, system ośrodków oraz form opieki i edukacji dla nich, jak też charakterystykę i specyfikę środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Wyczerpująco omawia zagadnienia obejmujące prekursorskie działania w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, rozwój olimpiad specjalnych na świecie, genezę, misję i cele ruchu olimpiad specjalnych w Polsce, działalność Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.

spis treści


Ryszard Wryk, Dzieje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019, Poznań 2020, ss. 533, oprawa twarda, szyta,  cena 60 zł, ISBN 978-83-65988-45-4.

Na akademickie oblicze Poznania, zarówno w przeszłości, jak i dziś, składają się wyższe uczelnie z profesurą i studentami, naukowe dokonania uczonych, infrastruktura, różne placówki naukowo-badawcze i instytucje powiązane z uczelniami, jak chociażby biblioteki czy wydawnictwa, wreszcie studencka kultura i sport. Ten ostatni zinstytucjonalizowany jest w istniejącym od późnej jesieni 1919 r. Akademickim Związku Sportowym. W swej stuletniej działalności poznański AZS wniósł znaczący wkład do ogólnopolskiego dorobku sportowego i to zarówno w sferze szkoleniowej, organizacyjnej, jak i uzyskiwanych wyników sportowych. AZS Poznań pozostawił też jakże trwały ślad w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkolnictwa wyższego i ruchu studenckim. Swoimi wielorakimi dokonaniami na zawsze wpisał się w dzieje Poznania i Wielkopolski oraz historię polskiego sportu i ruchu olimpijskiego.

spis treści


Maria Wojtczak, Odczarowywanie świata? Niemieckie debaty o religii i sztuce (1850-2010), Poznań 2020, ss. 300, oprawa twarda, szyta, cena 45 zł, ISBN 978-83-65988-52-2.

Wobec coraz silniejszych wzajemnych oddziaływań religii i kultur nie tylko w przestrzeni idei, ale także w postaci codziennych praktyk i modeli życia, aktualne stają się pytania, jakimi drogami podąża świadomość kulturowa i świadomość wiary religijnej. Jeden z kierunków poszukiwań wspólnej płaszczyzny religii i kultury wyznaczyło zainteresowanie badaczy podstawami jedności i integralności ludzkiego świata, wynikające z zastosowania kategorii estetyki. Siłę napędową debat toczących się wokół rozeznania owego świata, stanowiło najpierw przeczucie, potem doświadczenie, a wreszcie wyartykułowana wiedza, że za różnorodnością form, w jakich wyraża się kultura i religia, istnieje wspólna przestrzeń ludzkich przeżyć. Mieści się w niej m.in. doświadczenie wyjątkowego piękna. Spotkanie z nim pozwala uchwycić ukryty fenomen: to, co wychodzi nam naprzeciw, jest gwałtowne i wzniosłe, jak cud. Jednakże podjęcie wysiłku odczarowania i sprowadzenia piękna do jakiejkolwiek realnej „prawdy” powoduje, że je tracimy.

spis treści


Piotr Jóźwiak, Tomasz A. Lewandowski, Jakub Terlega, Marta Lewandowska-Mroczkowska, Rzecznik Praw Mieszkańców, Poznań 2020, ss. 241, ISBN 978-83-65988-50-8.

Cała publikacja, zarówno część zasadnicza, jak i materiały źródłowe, dotyczą zagadnień w zasadzie nieobecnych w polskiej nauce prawa, a godnych podjęcia. Niezależnie od tego, czy jest się zwolennikiem wprowadzenia instytucji Rzecznika Praw Mieszkańców, książka każe postawić ważne pytania dotyczące ochrony szeroko pojętych praw człowieka (wolności i praw konstytucyjnych) w Polsce. Uświadamia, jak ważne są gwarancje proceduralne. Trudno nie postawić sobie pytania o potrzebę i rolę rozproszonej kontroli konstytucyjności, jej zalet i wad.

spis treści

 

 

Otwartym tekstem, Jacek Guliński w rozmowie z Dominiką Narożną, Poznań 2020, ss. 365, oprawa twarda, szyta,  ISBN 978-83-65988-46-1.