katalog 2016 Drukuj


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Emigracja wewnętrzna. Postawy, motywacje, dylematy, wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski, Poznań 2016, ss. 658, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-64864-62-9.

Pojęcie "emigracja wewnętrzna" (innere Emigration) pochwalić się może niezwyczajnie burzliwą biografią, a także znaczną mocą stygmatyzującą: od jasnej i wybielającej oraz wypatrującej dobra, aż po funkcję narzędzia piętnującego, a niekiedy nawet odsądzającego od czci i wiary samą wykładnię w kwestii możliwości oporu wewnętrznego oraz skrytego czy hasła o niezwyczajnej mocy sprawczej. Czy spór o prawo obywatelstwa kategorii "emigracji wewnętrznej" wolno nazywać "wielką debatą" niemiecką, wielką narracją zamkniętą, a następnie umieścić ją pośród innych "mistrzowskich opowieści" niemieckiego powojnia? A może owym sporom tuż-powojennym i dziś jeszcze nie przysługuje status zamkniętej opowieści? spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Czasopismo Prawno-Historyczne, zeszyt 2/2016, Poznań 2016, ss. 407, cena 55 zł, ISBN 978-83-64864-68-1.

spis treści

 

 

 
http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

STRAFRECHTLICHER REFORMBEDARF. Materialien einer deutsch-japanisch-polnisch-türkischen Tagung im Jahre 2015 in Rzeszów und Kraków (Polen). Herausgegeben von: Jan C. Joerden und Andrzej J. Szwarc, im Zusammenwirken mit: Zbigniew Ćwiąkalski, Joanna Długosz, Włodzimierz Wróbel, Keiichi Yamanaka und Yener Ünver, Poznań 2016, ss. 352, ISBN 978-83-64864-67-4.

spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Norbert Gill, Polityka antykorupcyjna w prawie zamówień publicznych, Poznań 2016, ss. 159, ISBN 978-83-64864-66-7.

Rozdział pierwszy monografii zawiera swoisty audyt instytucji Prawa zamówień publicznych, dokonany pod kątem zagrożeń występowania zjawisk korupcyjnych. Autor wskazuje w nim m.in., w jaki sposób stosować prawo, aby nie dochodziło do występowania tego typu zjawisk. Wartością dodaną tej części jest także to, że można ją potraktować jako przewodnik omawiający najnowszą nowelizację Prawa zamówień publicznych z czerwca 2016 r. Druga część książki to rzetelne i udokumentowane studium z zakresu prawa karnego i polityki kryminalnej. Autor pokazał jak rozpoznać i wykryć mechanizmy przestępstwa w zamówieniach publicznych, jak je zdiagnozować, wskazał jak stosować środki naprawcze i usunąć skutki czynu zabronionego oraz ograniczyć przyczyny niepożądanych zjawisk. Osobną, ciekawą część monografii stanowią rozważania dotyczące pozbawienia sprawców korzyści z przestępczości o charakterze korupcyjnym. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, pod red. Krzysztofa Urbaniaka, Poznań 2016, ss. 300, ISBN 978-83-64864-65-0.

Publikacja wypełnia dotkliwą lukę w polskiej literaturze konstytucyjnej. Stanowi też nieocenione źródło wiedzy na temat praktycznych aspektów występowania przez sądy orzekające z pytaniem prawnym. Zawarte w tomie opracowania szczegółowych zagadnień stanowią niezwykle wartościową i unikalną z uwagi na swoją wszechstronność analizę pytania prawnego - wciąż niedocenianego instrumentu ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Wiele przedstawionych zagadnień i uwag może stać się inspiracją dla dla środowiska naukowego, a także źródłem wiedzy dla praktyków wykonujących zawody prawnicze i dostarczyć może praktycznych wskazówek w zakresie inicjowania i procedowania w sprawach, w których rozstrzygnięcie zależy od odpowiedzi na pytanie o konstytucyjność regulacji, będącej podstawą orzekania. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Rafał Szubert, Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w Wielkopolsce w latach 1946-2016, Poznań 2016, ss. 252, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-64864-63-6.

W bieżącym roku przypada 70. rocznica powołania pierwszych Ludowych Zespołów Sportowych w Polsce. Praca stanowi wkład do historiografii sportu i turystyki w Polsce w okresie XX i XXI wieku. Wzbogaca wiedzę o działalności Zrzeszenia LZS na obszarze Wielkopolski. Monografia z pewnością zainteresuje historyków sportu i turystyki, działaczy ruchu ludowego, ale także osoby, którym aktywność środowiska wiejskiego jest bliska. spis treści
http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Ryszard Wryk, Sport i Wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej, Poznań 2016, ss. 284, oprawa twarda, szyta, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-58-2.

Książka opisuje losy polskich olimpijczyków w latach 1939-1945. Losy te przedstawione są na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest udział olimpijczyków w walce o niepodległą Polskę od pierwszych dni września 1939 r. po kres wojny w 1945 r. Drugą płaszczyzną jest sport czasu wojny, w którym uczestniczyli olimpijczycy. Autor poświęca sporo miejsca udziałowi olimpijczyków w ruchu sportowym czasu wojny. Ukazuje on konspiracyjny sport w Generalnym Gubernatorstwie i ziemiach włączonych do Rzeszy, sport na Górnym Śląsku i Ziemiach Wschodnich II RP w latach 39-45, różne przejawy aktywności sportowej w obozach jenieckich i koncentracyjnych. Autor stara się odpowiedzieć na wiele pytań badawczych: jakie formy organizacyjne przyjął sport na terenach okupowanych, jakie były motywy jego uprawiania i jakie funkcje spełniał w realiach wojennych. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Wokół romantyzmu, wybór, wstęp i opracowanie Tomasz Waszak i Leszek Żyliński, Poznań 2016, ss. 656, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł, ISBN 978-83-64864-55-1.

Niemiecki romantyzm to zjawisko z wielu powodów przełomowe: już to jako fenomen towarzyszący radykalnej restrukturyzacji politycznych i ekonomicznych stosunków w Europie; już to jako pierwszy nurt estetyczny w pełni świadomy swojej emancypacji; już to jako epoka uchodząca za pierwszy wykwit moderny. Już zatem z tego powodu, że dogłębnie przeobraził niemiecką kulturę, refleksja nad nim pociąga za sobą pytania o istotę niemieckości, stając się przez to płaszczyzną manifestacji zagadnień fundamentalnych dla konstrukcji zbiorowych mitów. spis treścihttp://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Witold Molik, Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku, Poznań 2016, ss. 366, oprawa twarda, szyta, cena 45 zł, ISBN 978-83-64864-31-5.

Książka wypełnia widoczną lukę w historiografii dotyczącej ziem polskich w dobie zaborów. Będzie wielce przydatna nie tylko dla historyków podejmujących studia nad peregrynacjami akademickimi Polaków, ale także dla badaczy dziejów inteligencji, zwłaszcza elity naukowej. Książka ta powinna też służyć pomocą autorom biografii znanych postaci, które studiowały w Niemczech, umożliwiając umieszczenie ich losów w szerszym kontekście. Ze względu na przystępny język i żywą narrację może ona być adresowana nie tylko do profesjonalistów, lecz również do szerszego grona czytelniczego. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Joanna Szafran, Agnieszka Gałęzowska, Szkoła w ogniu. Refleksje o wypaleniu zawodowym nauczycieli, Poznań 2016, ss. 175, cena 30 zł, ISBN 978-83-64864-52-0.

Celem rozważań autorek jest nie tylko charakterystyka samego zjawiska wypalenia, jego przyczyn, objawów i skutków, ale ukazanie go w specyficznym kontekście pracy nauczycielskiej. Analiza wymogów stawianych nauczycielom pozwoli zwrócić uwagę na te aspekty, które choć znaczące, są często zaniedbywane w procesie przygotowywania do zawodu, mimo iż stanowić mogą istotne źródło zarówno zawodowych, jak i osobistych sukcesów i tragedii. spis treści

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Agata Hummel, Mikrokredyty - droga do rozwoju? Antropologiczne studium wiejskiej społeczności w Meksyku ,  Poznań 2016, ss. 280, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-53-7.

Książka odzwierciedla nowatorskie i krytyczne podejście do teorii i praktyki rozwoju stosowanych na terenie tzw. "krajów Południa". Autorka bierze na warsztat popularne współcześnie narzędzie do walki z ubóstwem - mikrokredyty - i analizuje je z perspektywy antropologicznej. Swoje wnioski autorka opiera na długotrwałych badaniach terenowych w indiańskiej społeczności w Meksyku i konfrontuje je z badaniami innych autorów na temat pozostałych krajów. Dzięki temu ogólne wnioski zawarte w niniejszej książce opisują nie tylko rzeczywistość meksykańską czy latynoamerykańską, ale mogą być zastosowane do wielu regionów świata doświadczających polityki rozwojowej. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Czasopismo Prawno-Historyczne, zeszyt 1/2016, Poznań 2015, ss. 341, cena 55 zł, ISBN 978-83-64864-59-9.

 

spis treści

 
 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Prusy - mity i rzeczywistości, wybór, wstęp i opracowanie Hans-Jürgen Bömelburg i Andreas Lawaty,  Poznań 2016, ss. 652, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł, ISBN 978-83-64864-37-7.

Tematem antologii jest wyłącznie monarchia pruska, mocarstwo Prusy oraz niemieckojęzyczna refleksja na temat tego historycznego i politycznego fenomenu. Od momentu swojego nagłego i zdecydowanego pojawienia się na arenie niemieckiej i europejskiej historii XVIII wieku Prusy były stałym miejscem i przedmiotem niemieckiej refleksji: jako państwo o charakterze wojskowym i mocarstwo, którego sukcesy zadziwiały; jako państwo protestanckie, które w szczególny sposób dawało asumpt do rozważań nad niemieckim protestantyzmem; jako państwo o wysokim poziomie kultury z określanym mianem „Aten nad Szprewą” Berlinem albo jako system rządów sprawowanych przez monarchów absolutnych, którzy wykazywali niechętny stosunek do wolności druku i słowa, do stanów i nowych klas społecznych, do parlamentaryzmu i liberalizmu oraz do nurtów demokratycznych. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Marta Kowerko-Urbańczyk, Wilno-Vilnius. Polskie i litewskie reprezentacje miasta po roku 1990, Poznań 2016, ss. 353,  cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-33-9.

Książka swoją wielowątkową narracją tworzy obraz współczesnego miasta, które swojej skomplikowanej przeszłości nie zostawiło bynajmniej za sobą. W tekście wykorzystano do nakreślenia tej złożonej sytuacji kulturowej i historycznej wiele tekstów o Wilnie, należących do rozmaitych gatunków, jak choćby przewodniki turystyczne. Zawarto przy tym w książce analizę utworów z najwyższej półki literackiej (m.in. Cz. Miłosza, T. Konwickiego, T. Venclovy, R. Gavelisa). Oprócz przeglądu zarówno polskiej, jak i litewskiej literatury, eksplorujących tematy wileńskie, książka uzupełnia ten wielogłos jeszcze o literaturę żydowską, która dobitnie przypomina o pustce – i tej dosłownej, i tej symbolicznej, jaką zostawiła po sobie w Wilnie Zagłada. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Adam S. Labuda, Z dziejów historii sztuki. Polska, Niemcy, Europa, Poznań 2016, ss. 413, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-64864-16-2.