logotype
Nowości PDF Drukuj

 

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/prusy wschodnie okładka.jpg

Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobrażona, koncepcja, opracowanie i wstęp Hubert Orłowski i Rafał Żytyniec, Poznań 2019, ss. 884, oprawa twarda, szyta, cena 78 zł, [Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 49], ISBN 978-83-65988-21-8.

 

Przesłanie niniejszej antologii mieści się w rozumieniu Prus Wschodnich jako „wspólnoty wyobrażonej”. Ta klasyczna już definicja antropologiczna Benedicta Andersona mówi, co następuje: „jest to wyobrażona wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna”. Przedkładane czytelnikom teksty naukowe, literackie i publicystyczne ukazują różne aspekty procesu konstruowania i negocjowania „wschodniopruskości” (Robert Traba) przez szerokie spektrum aktorów społecznych, wynikające z tego konflikty pamięci oraz próby ich przezwyciężenia poprzez podanie w wątpliwość monolitycznych wzorców tożsamości regionalnej.

 

spis treści

 

http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Thomas Lindenberger, Alf Lüdtke (red.), Eigen-Sinn. Życie codzienne, podmiotowość i sprawowanie władzy w XX wieku, tłumaczenie: Antoni Górny, Kornelia Kończal, Mirosława Zielińska, redakcja naukowa: Kornelia Kończal, Poznań 2018, ss. 684, oprawa twarda, szyta, cena 68 zł, [Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 48], ISBN 978-83-65988-01-0.

 

Jak pokazują zebrane w tym tomie teksty, mechanizmy pozyskiwania, stabilizowania i kontestowania władzy można zrozumieć jedynie dzięki analizie codziennych praktyk wykonywanych w danym hic et nunc. Władza nie jest mianowicie ani abstrakcyjną siłą, ani wytworem charyzmatycznego przywódcy, lecz splotem relacji istniejących między rządzącymi i rządzonymi. O ile polityka rządzących daje się dość łatwo zrekonstruować, o tyle działania, zachowania i postawy rządzonych trudno uchwycić za pomocą tradycyjnych narzędzi badawczych. Eigen-Sinn, czyli samo-wola, to koncepcja, która pozwala dostrzec i wyjaśnić szerokie spektrum praktyk społecznych, za pomocą których ludzie przyswajają sobie dane okoliczności.

 

spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Sztuka a religia. Debaty niemieckie od XVI do XXI wieku, wybór, układ i opracowanie Cezary Lipiński i Maria Wojtczak, Poznań 2018, ss. 668, oprawa twarda, szyta, cena 65 zł, [Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 47], ISBN 978-83-64864-81-0.

 

Odkrycia archeologiczne końca XX w. dostarczyły frapujących dowodów na nierozdzielność myślenia i odczuwania estetycznego oraz duchowości o charakterze religijnym już w czasach poprzedzających wykształcenie się najstarszych znanych kultur. Związek ten leży więc u podstaw wszelkiej kultury i cywilizacji. Zebrane w tomie teksty, obejmujące okres od XVI do XXI w., stanowią skromny – zważywszy faktyczną liczbę artykułowanych stanowisk – wybór głosów autorów z kręgu kultury niemieckojęzycznej, poświęconych relacjom między sztukami i – szerzej – kulturą, a myślą religijną. Ich sploty, również na poziomie dyskursywnym, stanowiły zawsze ważny, niekiedy fundamentalny i inicjalny moment w dziejach tego obszaru językowego, bez wglądu w który nie sposób zrozumieć ani kierunków rozwoju, ani obecnego stanu kultury tej części Europy.

 

spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Der Geist Polonias. Dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741-1942 , wybór, wstęp i opracowanie Marek Zybura, Poznań 2017, ss. 802, oprawa twarda, szyta, cena 70 zł, [Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 46], ISBN 978-83-64864-88-9.

 

 

Antologia najbardziej reprezentatywnych tekstów ukazujących miejsce jakie zajmowała kultura polska w niemieckim dyskursie publicznym w latach 1741-1942. Tom przynosi z jednej strony leksykograficzny obraz kultury polskiej (od leksykonów Zadlera przez Pierera po Mayera i Brockhausa), a z drugiej strony reprezentatywne teksty akademików, publicystów i pisarzy.


spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Powojenna mediewistyka niemiecka, wybór i opracowanie Jerzy Strzelczyk, Adam Krawiec, Poznań 2017, ss. 641, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, [Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 45], ISBN 978-83-64864-77-3.

 


Antologia tekstów najwybitniejszych niemieckich mediewistów powstałych na przestrzeni lat 1953-1997. Teksty prezentują różne obszary badań mediewistycznych (dzieje Europy i Niemiec) i różne podejścia metodologiczne. Wszystkie uwzględnione w antologii teksty stanowiły w chwili ukazania się znaczące osiągnięcie naukowe i niezależnie od tego, na ile okazały się trwałym dorobkiem nauki, na ile zaś późniejsze badania je zmieniły czy uzupełniły, odegrały ważną rolę w dziejach nauki.

spis treści

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Heinz Schilling, Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu, Poznań 2017, ss. 702, oprawa twarda, szyta, cena 69 zł, [Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 44], ISBN 978-83-64864-64-3.

 

 

Żaden Niemiec nie wpłynął na bieg historii Europy w okresie między średniowieczem i nowoczesnością tak silnie jak Marcin Luter. Wittenberski mnich stawia czoła cesarzowi, papieżowi i Kościołowi, pragnie uniwersalnej reformy chrześcijaństwa, lecz w efekcie staje się założycielem protestantyzmu. Heinz Schilling, jeden z najlepszych znawców epoki, przedstawia Lutra na tle jego czasów nie jako samotnego bohatera, lecz jako buntownika toczącego zacięty bój o religię i jej rolę w świecie. W swojej błyskotliwej biografii autor wnika głęboko w życie Reformatora, pokazując go jako człowieka o trudnym, pełnym sprzeczności charakterze, który dzięki swej potężnej woli wprawdzie zmienia świat, ale pod wieloma względami czyni to inaczej, niż początkowo zamierzał.

spis treści


 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Emigracja wewnętrzna. Postawy, motywacje, dylematy, wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski, Poznań 2016, ss. 658, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, [Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 43], ISBN 978-83-64864-62-9.

 

 

Pojęcie "emigracja wewnętrzna" (innere Emigration) pochwalić się może niezwyczajnie burzliwą biografią, a także znaczną mocą stygmatyzującą: od jasnej i wybielającej oraz wypatrującej dobra, aż po funkcję narzędzia piętnującego, a niekiedy nawet odsądzającego od czci i wiary samą wykładnię w kwestii możliwości oporu wewnętrznego oraz skrytego czy hasła o niezwyczajnej mocy sprawczej. Czy spór o prawo obywatelstwa kategorii "emigracji wewnętrznej" wolno nazywać "wielką debatą" niemiecką, wielką narracją zamkniętą, a następnie umieścić ją pośród innych "mistrzowskich opowieści" niemieckiego powojnia? A może owym sporom tuż-powojennym i dziś jeszcze nie przysługuje status zamkniętej opowieści?

spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Wokół romantyzmu, wybór, wstęp i opracowanie Tomasz Waszak i Leszek Żyliński, Poznań 2016, ss. 656, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł, [Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 42], ISBN 978-83-64864-55-1.

 

 

Niemiecki romantyzm to zjawisko z wielu powodów przełomowe: już to jako fenomen towarzyszący radykalnej restrukturyzacji politycznych i ekonomicznych stosunków w Europie; już to jako pierwszy nurt estetyczny w pełni świadomy swojej emancypacji; już to jako epoka uchodząca za pierwszy wykwit moderny. Już zatem z tego powodu, że dogłębnie przeobraził niemiecką kulturę, refleksja nad nim pociąga za sobą pytania o istotę niemieckości, stając się przez to płaszczyzną manifestacji zagadnień fundamentalnych dla konstrukcji zbiorowych mitów.

spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg