logotype
2012/2013 PDF Drukuj

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Magdalena Piotrowska, Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi, Łódź-Poznań 2013, ss. 430 + Cd, format A4, oprawa twarda, szyta, cena: 75 zł (seria Spatium Archeologicum, vol. 5), ISBN 978-83-63795-87-0.

Jest to 5 tom monumentalnej serii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego „Spatium Archeologicum”, redagowanej przez Prof. dr. hab. Seweryna Rzepeckiego. Praca jest rekonstrukcją osadnictwa w dorzeczu środkowej Słupi na Pomorzu Środkowym w okresie kultury pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej, od okresu halsztackiego do młodszego okresu rzymskiego. Podstawą dla podjęcia prezentowanych rozważań jest pojawienie się nowej grupy źródeł, pozyskanych w trakcie prowadzenia prac wykopaliskowych na obwodnicy drogowej miasta Słupia. Autorka udowadnia jak istotne znaczenie mają badania niewielkich regionów i jak duże możliwości rozpoznawcze mogą dać te badania. To, co charakteryzuje pracę, to rozmach badań oraz wnikliwa interpretacja materiałów źródłowych.

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, pod red. Krzysztofa A. Makowskiego, Poznań 2014, ss. 194, cena 30 zł, ISBN 978-83-63795-47-4.

Praca opublikowana została w związku z przygotowywaną syntezą dziejów kobiet na ziemiach polskich. Autorzy poszczególnych artykułów dzielą się swymi refleksjami nad stanem badań nad dziejami kobiet w Polsce w poszczególnych epokach oraz nad problemami metodologicznymi. Artykuły mają układ chronologiczny – od średniowiecza po współczesność – i podobną strukturę wewnętrzną. Książka stanowi też ważny przyczynek do dziejów historiografiispis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Dom Otwarty/Dom Zamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), redakcja Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Stanisław Jankowiak, Izabela Skórzyńska, Krzysztof Stryjkowski, Anna Wachowiak, Poznań 2014, ss. 532, cena 49 zł, ISBN 978-83-63795-45-0.

Najważniejszą zaletą pracy jest całościowe ujęcie problemu, znacznie poszerzające horyzont badawczy dotychczasowych opracowań, ponieważ ujęty w niej problem pograniczy jest analizowany w potrójnej perspektywie: z pozycji archiwistycznej, historycznej i pamięciologicznej. Równie istotny walor pracy stanowi obszerna egzemplifikacja poruszanych zagadnień, połączona ze stosunkowo dużą reprezentatywnością omawianych przykładów. Zestawienie obu tych perspektyw: całościowej z jednostkową, uwypukliło jeszcze jeden atut pracy: badawczo-warsztatowy, książka ta bowiem z powodzeniem może stanowić swoistego rodzaju instruktaż, jak zaprojektować i przeprowadzić badania w regionie. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Maciej Jabłoński, Przeciw muzykologii niewrażliwej, Poznań 2014, ss. 384, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-63795-93-1.

Maciej Jabłoński to niespokojny duch polskiej muzykologii. Z pasją tropi i atakuje złudzenia poznawcze związane ze scjentystyczno-pozytywistycznym paradygmatem tej dyscypliny. Walczy o muzykologię „wrażliwą”, „namiętną”, sprzymierzoną ze współczesną myślą humanistyczną, wyrastającą z osobistego przeżycia słuchacza, z jego intymnego związku z muzyką. Pragnie, aby w każdym muzykologu zamieszkał „idealny słuchacz”, o jakim marzył Witold Lutosławski. Nade wszystko zaś sam kocha muzykę. Uważa ją za zasadnicze doświadczenie egzystencjalne, nieodłączną towarzyszkę naszej życiowej podróży… spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Marta Studenna-Skrukwa, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014, ss. 388, cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-40-5.

Zarówno na Ukrainie, jak i poza nią, pole semantyczne samego określenia Donbas, będącego skrótem od rosyjskiej nazwy zagłębia Donieckij Bassiejn, rozszerza się na pewną odrębną przestrzeń kulturową, która charakteryzuje nie tyle część Ukrainy, ile ukraińsko-rosyjskie pogranicze. Jednocześnie Donbas jako region w ramach państwa ukraińskiego uosabia jego najbardziej wynarodowioną część. Obok Krymu był postrzegany jako region, z którego wypłynie pierwszy impuls do irredenty w kierunku Rosji. Obecny tu separatyzm rozpatrywany jest jako krytyczny wobec społeczno-kulturowej rzeczywistości niepodległej Ukrainy dyskurs, w którym aktualizuje się pewna forma buntu rosyjskojęzycznych Ukraińców. Separatyzm staje się w tym kontekście czymś w rodzaju mitu autoidentyfikacji tej najliczniej reprezentowanej w Donbasie grupy społecznejspis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

 

Fenomenologia, Numer 11/2013, Poznań 2013, ss. 302, cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-44-3.

 

spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. Rocznicę urodzin, pod red. Jacka Schmidta, Poznań 2013, ss. 220 (seria Poznańskie Studia Etnologiczne, tom 15), cena 35 zł, ISBN 978-83-63795-95-5.

Książka zawiera studia i rozprawy uszeregowane w takich działach jak: a) Obrzęd i tradycja, b) Badania atlasowe, c) Ziemie Zachodnie i Północne, d) Słowiańszczyzna i Bałkany, e) Region. Pracę uzupełniają szkic biograficzny ukazujący drogę naukową Profesora Andrzeja Brencza, wykaz Jego publikacji, lista wypromowanych doktorów i magistrów.

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Bartłomiej Secler, Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955-2000. Studium politologiczno-medioznawcze, Poznań 2014, ss. 212, cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-92-4.

Ksiądz Józef Tischner wywarł swoim myśleniem ogromny wpływ na Polskę, Polaków i Kościół. Proponując „myślenie według wartości”, poszerzał horyzonty, budził nadzieję na lepsze jutro, uczył korzystania z „nieszczęsnego daru wolności”. Niejednokrotnie zabierał głos w debacie publicznej, wyrażając swoje stanowisko, często krytyczne, w sprawach ważnych dla państwa, Kościoła czy polskiego społeczeństwa. Tę jego medialną obecność uczynił przedmiotem swojego studium Bartłomiej Secler. To nowatorskie ujęcie, choć skupia się głównie na wątkach polityczno-medialnych, stanowi doskonale pendant do biografii ks. Tischnera ‒ myśliciela i filozofa. Takiego myśliciela i filozofa, który znakomicie i barwnie poruszał się w świecie mediów, nie gubiąc przy tym nic ze swego przesłania. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Anna Grzegorczyk, Humanistyka i Obecność, Poznań 2014, ss. 292, cena 45 zł, ISBN 978-83-63795-85-6.

Książka stanowi próbę zdiagnozowania współczesnego kryzysu humanistyki, a zarazem odpowiedź na niego poprzez postulat uprawiania humanistyki perennis – humanistyki bazujące na stylu monastycznym, powracającej do horyzontu mądrościowego, niestroniącej od ugruntowanej, mocnej aksjologii, wreszcie uznającej istnienie wartości transcendentalnych, opartych na Platońskiej triadzie Prawda – Piękno – Dobro, do której dołączona zostaje również chrześcijańska Miłość. Odwołując się do szeregu myślicieli (U. Eco, E. Stein), mistyków (Św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avila), artystów (A. Rząsa) i badaczy ( M. Heller), Anna Grzegorczyk szkicuje zręby humanistyki przyszłości – takiej, która będzie w stanie przezwyciężyć aktualny impas i jednocześnie dostarczyć współczesnej kulturze oraz „tragicznemu homo postmodernus” silnych aksjologicznych fundamentów. Przywrócić mu wiarę w sens .

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Tariq Modood, Multikulturalizm, Poznań 2014, ss. 244, cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-16-0.

Mimo że wielu obserwatorów życia publicznego zwraca się przeciwko multikulturalizmowi, co jest wynikiem obaw, jakie budzą kwestie związane z wojującym islamem, imigracją i społeczną kohezją, Tariq Modood stwierdza, że fakt pojawienia się islamskiego terroryzmu ani nie dyskredytuje multikulturalizmu, ani nie zwiastuje zderzenia cywilizacji. Modood uświadamia nam, że jednym z ważniejszych wyzwań, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć w XXI wieku, jest nie cierpiąca zwłoki konieczność uwzględnienia muzułmanów we współczesnych koncepcjach dotyczących demokratycznego obywatelstwa. Książka stanowi interesującą pozycję dla studentów, badaczy i wykładowców politologii, socjologii, polityki publicznej i studiów religioznawczych, jak również dla każdego, kogo interesuje przyszłość współczesnego multikulturalizmu. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Bartłomiej Gapiński, Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939, Poznań 2014, ss. 580, oprawa twarda, szyta, cena 65 zł,ISBN 978-83-63795-48-1.

Książka dotyczy postrzegania starości w społeczności wiejskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939. Autor skupia się na warstwie chłopskiej, analizując panujący wśród niej stosunek do ludzi starszych. Starość w innych grupach społecznych mieszkających na wsi nie jest rozpatrywana, co najwyżej znajdują się o niej epizodyczne wzmianki. Praca wpisuje się w nurt antropologii historycznej. Prócz historii wykorzystane w niej zostają osiągnięcia innych nauk społecznych, a szczególnie antropologii kulturowej i socjologii. Wywód autorski oparty jest o materiały etnograficzne, literaturę piękną, pamiętniki, wywiady z osobami starszymi. Atrakcyjność książki podnoszą unikalne fotografie.


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Hanna Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech. Kształtowanie się i rozwój kultów w średniowieczuPoznań 2014, ss. 311, cena 45 zł, ISBN 978-83-63795-97-9.

Książka zawiera efekt dociekań nad kultami świętych księżnych i królewien żyjących na terenach Polski i Czech w XIII wieku. Kobiety z tego kręgu cieszą się nieustannie uwagą historyków, w tym przypadku jednak bardziej niż życiorysy wybitnych kobiet autorkę interesuje proces narodzin opinii świętości pań oraz zabiegi o promowanie nowych ośrodków kultów. Szczegółowe omówienie przejawów czci jakimi darzono święte władczynie oraz środków, wykorzystanych do poszerzenia ich famae sanctitatis, wpisano w interesujący kontekst religijności Polski i Czech pełnego średniowiecza, wyznaczany przez kształtowanie się nowego typu pobożności w duchu mendykanckim oraz wyraźniejszą niż w poprzednich wiekach aktywność religijną kobiet.

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, pod red. Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego, Andrzeja Marka Wyrwy, Poznań 2014, ss. 489, cena 50 zł, ISBN 978-83-63795-41-2.

W książce przedstawiono poglądy i doświadczenia historyków badających dzieje monastycyzmu obrządków zachodniego i wschodniego, co przyczynia się do lepszego i głębszego zrozumienia dziedzictwa kulturowego, jakie wniosły klasztory mnisze na przestrzeni wieków w historię narodów zamieszkujących tereny obecnej Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Znalazły tu swoje miejsce artykuły historyków z Federacji Rosyjskiej, Litwy, Francji, Ukrainy i Polski. Autorzy odnieśli się do kwestii o charakterze ogólnym – wprowadzającym do problematyki lub podsumowującym stan badań, oraz do dziejów wybranych klasztorów czy wybitnych zakonników lub zakonnic.

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Art in Contemporary Cultural Systems. Central and Eastern Europe, eds. Waldemar Kuligowski and Adam Pomieciński, Poznań 2014, ss. 196, cena 30 zł, ISBN 978-83-63795-34-4.

Praca zawiera rozprawy napisane z perspektywy antropologicznej i etnologicznej na temat miejsca sztuki we współczesnych systemach kulturowych Europy wschodniej i centralnej. Poruszane w nich zagadnienia wpisują się w nurt badań nad wielokulturowością, etnicznością i sztuką ludową. Autorzy podejmują zagadnienia miejsca sztuki w różnych obszarach Europy (Besarabia, Bukowina, lewobrzeżny Dniestr, Krym, Ukraina, Polska, Węgry, Czechy, Litwa) oraz sposób jej funkcjonowania w państwach demokratycznych po przemianach transformacyjnychspis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgChristian Myschor, Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem 1871-1918, ss. 429, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł (seria Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum „Instytut Wielkopolski”. Monografie i rozprawy, tom 5), ISBN 978-83-63795-96-2.

Praca stanowi pełny socjohistoryczny obraz wyższych urzędników administracji pruskiej w Poznańskiem.  Na podstawie analiz i szerokich porównań Autor obala upowszechnione przez historiografię polską i niemiecką mity. Wykazuje, że pruski aparat biurokratyczny w Poznańskiem był znacznie słabiej ugruntowaną formacją niż dotychczas sądzono. Podważa dominujący dotąd w nauce pogląd, że polityka polska rządu pruskiego była najważniejszym czynnikiem determinującym kariery i postępowanie urzędników w Poznańskiem. Dowodzi, że nie wyróżniali się oni szczególnymi cechami na tle urzędników w innych prowincjach pruskich i stanowili integralną część państwowej machiny biurokratycznej.

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Poznań we wczesnym średniowieczu, tom VIII, pod redakcją Hanny Kóčki-Krenz, Poznań 2013, ss. 356, cena 60 zł, ISBN 978-83-63795-91-7.

Tom zawiera artykuły dotyczące badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2009-2010 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Poszczególne teksty dotyczą różnorodnych odkrytych na Ostrowie Tumskim kategorii kulturowych. Praca ma charakter interdyscyplinarny. Cechują ją wysokie walory poznawcze, wnoszące wiele nowych treści do początków państwa polskiego.

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Emilia Kledzik, Prowincjonalizowanie. Twórczość Jurija Brězana, Wolfganga Hilbiga i Andrzeja Stasiuka w perspektywie postkolonialnej, Poznań 2013, s. 276, cena 35 zł, ISBN 978-83-63795-35-1.

Studium poświęcone twórczości pisarzy środkowoeuropejskich, „obrońców prowincji” i jej adwersarzy – łużyckiego (Brězan), enerdowskiego (Hilbig) i polskiego (Stasiuk). Trzy różne strategie opowiadania o peryferyjności: od centralizującej, obronnej narracji ‘post-festum’ Brězana, przez opowieść Hilbiga o pustoszejącej prowincji NRD, którą w posiadanie bierze żywioł naturalny, po oswojenie orientalizujących klisz poprzez ich akceptację i zduplikowanie w pisarstwie Stasiuka, stanowią wyraz woli zmierzenia się z dominującą, zawłaszczającą i kolonizującą wyobraźnią Zachodu.


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

„Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, wybór, wstęp, opracowanie Christoph Kleßmann, ss. 422, oprawa twarda, szyta, cena 45 zł [Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 37], ISBN 978-83-63795-99-3.

Niemiecki Wschód ma długą i burzliwą historię. Bywał on bowiem i jest nadal kontynuacją, mitem, ziemią obiecaną i czymś realnym. Rzadko jednak był tym wszystkim jednocześnie. Chociaż niemiecki Wschód stał się polskim Zachodem dopiero po 1945 roku, to obszar, którego dotyczył, w gruncie rzeczy zawsze budził spory. Wybór tekstów dokonany przez Christopha Kleßmanna, jest tego znakomitym świadectwem. Rewersem szczególnego stosunku Niemców wobec Wschodu było zwłaszcza obarczone negatywnymi konotacjami pojęcie „parcia na Wschód” (Drang nach Osten).


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Henryk Samsonowicz, Złota jesień polskiego średniowiecza, Poznań 2014, ss. 258, cena 38 zł, ISBN 978-83-63795-36-8.

Syntetyczny zarys dziejów Polski od czasów Kazimierza Wielkiego po lata panowania Zygmunta Starego. Autor ukazuje przemiany, jakie się wówczas na ziemiach polskich dokonały, których skutki sięgają niemal współczesności. Główny nacisk w narracji położony jest na polską specyfikę schyłku średniowiecza, jakże odróżniającą się od ówczesnych tendencji rozwojowych Zachodu Europy. Książka w atrakcyjnej formie prezentuje jesień polskiego średniowiecza, jak i przedwiośnie czasów nowożytnych.


 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Sylwia Karolak, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991. Kanon, który nie powstał, Poznań 2014, ss. 528, oprawa twarda, szyta, cena 59 zł, ISBN 978-83-63795-38-2.

Pierwsza w literaturze polskiej praca ukazująca, na czym polegała rola szkoły jako źródła wiedzy o masowej eksterminacji Żydów na terenach polskich i jakim celom wiedza ta miała służyć w świetle PRL-owskiej propagandy i polityki historycznej. Autorka stawia pytanie o miejsce Zagłady w kanonie literatury polskiej, w naszej świadomości historycznej i etycznej. Książka jest najbogatszym w polskim literaturoznawstwie świadectwem recepcji literatury Zagłady i jej szkolnego odbioru w PRL.


 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Anna Teresa Tymieniecka, Impet i równowaga w życiowych strategiach rozumu. Logos i życie. Księga 4. Tom 1, Poznań 2014, ss. 384, cena detal. 45 zł, ISBN 978-83-63795-39-9.

Kolejny z serii fenomenologicznej „Analecta Husserliana” tom Autorki – czołowej filozofki tego nurtu w świecie, żyjącej i wykładającej w Hanover, New Hampshire w USA – wydany ostatnio w Polsce. Punkt oparcia fenomenologii życia rozwijanej przez Annę Teresę Tymieniecką wyraża się formułą: „Żyję, więc jestem”. Jednak jej filozofia nie wyodrębnia antropologii, uznając, że człowieka nie można wyabstrahować z więzi łączących go ze światem istot żywych i przyrody nieożywionej – należy na niego spojrzeć właśnie przez pryzmat jedności wszystkiego, co żyje. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg


Jerzy Pietrzak, Agnieszka Gibasiewicz, Dziedzice, dwory, pałace. Właściciele dóbr rycerskich w powiecie ostrowskim wielkopolskim 1795-1945, Poznań-Ostrów Wlkp. 2013, ss. 277 + 112 wklejek kredowych z ilustracjami, oprawa twarda szyta, cena 63 zł,
ISBN 978-83-63795-31-3.

Pionierska, źródłowa praca poświęcona ziemiaństwu powiatu ostrowskiego. Autorzy wyjaśniają czym były dobra rycerskie, przedstawiają biografię właścicieli dóbr rycerskich oraz prezentują w ujęciu hasłowym dwory i pałace dziedziców. Książka jest bogato ilustrowana. Stanowi ona ważne źródło do dziejów ziemiaństwa w Wielkopolsce oraz przybliża historię ostrowskiej "małej ojczyzny".


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Przemysław Makarowicz, Osadnictwo społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w dorzeczu środkowej Warty, Poznań 2013, ss. 264, format A4, oprawa twarda szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-63795-19-1.

Jest to 7 tom monumentalnej serii Via Archaeologica Posnaniensis. Praca podsumowuje badania w 3 osadach w dorzeczu środkowej Warty (stanowisko Babia, Krągola, Janowice). Stanowi ona cenne źródło dla rekonstrukcji osadniczych w epoce brązu dla całej Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Konrad H. Jarausch, Po Hitlerze. Powrót Niemców do cywilizowanego świata 1945-1995, tłumaczenie Jacek Serwański, Poznań 2013, ss. 523, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł. [Poznańska Biblioteka Niemiecka tom 36, ISBN 978-83-63795-29-0.

Autor, niemiecko-amerykański historyk i politolog, zaangażowany na wielu płaszczyznach w przemiany scientific community zjednoczonych Niemiec, dokonuje w swoim dziele krytycznego bilansu przemian społeczno-politycznych z perspektywy "dalekiej" (amerykańskiej) oraz bliskiej, bo wewnątrz-niemieckiej. Dwoistość doświadczeń nadaje jego diagnozom jedyną w swoim rodzaju ostrość; na spojrzenie hic et nunc nakłada się refleksja w kategoriach "długiego trwania" niemieckiego.


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Jadwiga Kiwerska, Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012, Poznań 2013, ss. 434, oprawa twarda szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-63795-28-3.

Prezentowana książka jest pierwszą w historiografii polskiej tak dogłębną monografią dziejów relacji między USA a Europą na przełomie XX i XXI wieku. Dokonano w niej analizy czynników, które wpłynęły na kondycję układu transatlantyckiego. Uwaga autorki koncentruje się na polityce Stanów Zjednoczonych, ale i działania państw europejskich podane zostały głębokiej ocenie. Pracy towarzyszy pytanie, czy jesteśmy świadkami rozchodzenia się tych dwóch światów, których współdziałanie stanowiło ważny element porządku globalnego i czynnik wzajemnego bezpieczeństwa.


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Arkadiusz Żychliński, Wielkie nadzieje i dalsze rozważania, Poznań 2013, ss. 347, cena 38 zł, ISBN 978-83-63795-25-2.

Szkice składające się na książkę to wyraziste portrety znaczących twórców, wnikliwe komentarze do wybranych fikcji literackich i filmowych, syntetyczne próby ogarnięcia sugestywnych projektów myślowych, impresyjne refleksje na niepokojące tematy. Podwaliny pod zadanie lektury kładą niezmiennie wielkie nadzieje, sklepieniem są zawsze dalsze rozważania. Dziewiętnaście esejów podejmuje wędrówki śladami takich autorów jak José Saramago, Roberto Bolaño, Javier Marías, Henry James, Patricia Highsmith, David Foster Wallace, J. M. Coetzee, Elias Canetti, Paul Celan, Jean-Pierre Melville, Friedrich Nietzsche, Emil Cioran, Martin Heidegger i Peter Sloterdijk. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Prawne problemy sportu piłkarskiego, pod red. Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2013, ss. 828, oprawa twarda szyta, ISBN 978-83-63795-21-4.

Książka niniejsza zawiera materiały kolejnej, 15. międzynarodowej konferencji Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (PTPS), zorganizowanej wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawników Sportowych oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Konferencja odbyła się w Poznaniu w dniach 10‒13 maja 2012 r. z okazji mistrzostw Europy w piłce nożnej. Programem konferencji objęte były problemy prawne związane z następującymi zagadnieniami: zakazy stadionowe, telewizyjne przekazy meczów piłkarskich, transfery w piłce nożnej oraz piłkarskie menedżerstwo transferowe.http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Sabina Bober, Bóg i człowieczeństwo w niemieckich obozach koncentracyjnych, Poznań 2013, ss. 290, cena 38 zł, ISBN 978-83-63795-26-9.

Książka jest ważną próbą wydobycia prawdy o człowieku z zapisów przeżyć obozowych. Autorka w sposób wyczerpujący zarysowuje historię reżimu nazistowskiego oraz historię istnienia obozów koncentracyjnych, co ma być wstępem do rozważań nad postawami więźniów i więźniarek wobec wartości człowieczeństwa, a także kwestii religijnych. Studium Sabiny Bober do naszej dotychczasowej wiedzy o "świecie za drutem kolczastym" wnosi jakże ważny aspekt antropologiczny: kwestię, czy oraz w jakim stopniu przekonanie o sensie życia (w tym i wiara w Boga/siłę nadprzyrodzoną) wspierało wolę przeżycia w nieludzkich warunkach.


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Jan Musekamp, Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 2005, Poznań 2013, ss. 467, cena 49,90 zł, ISBN 978-83-63795-22-1.

W 1945 r., po kilku miesiącach niepewności, komu ostatecznie przypadnie w udziale niemiecki Stettin stał się polskim Szczecinem. Autor bada skutki, jakie ów historyczny przełom oznaczał dla Szczecina i szczecinian - dawnych i nowych. Punktem wyjścia są procesy wymiany ludności - wysiedlenie Niemców i powolne zasiedlanie miasta przez Polaków, przybywających z różnych stron kraju i świata, oraz początki odbudowy. Autor przygląda się poszukiwaniu przez szczecinian nowej tożsamości na przełomie XX i XXI w, kiedy uwolnieni od balastu ideologicznego poprzednich dziesięcioleci zdołali odważnie i świadomie nawiązać do sukcesów, jakie odnieśli w okresie powojennym.

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Justyn Piskorski, Legitymizacja prawa karnego Unii Europejskiej, Poznań 2013, ss. 448, cena 60 zł, 63795-23-8.

Monografia jest opracowaniem dotyczącym kompetencji Unii Europejskiej do tworzenia regulacji prawno-karnych obowiązujących następnie w wyniku harmonizacji w państwach członkowskich UE. Opracowanie stanowi próbę uporządkowania wielu płaszczyzn tego zagadnienia, poprzez odniesienie zarówno do konstrukcji doktrynalnej, jaki i do kulturowego tła prawa państw unijnych, czy w końcu do kwestii zróżnicowania społecznego Europy. W opracowaniu uwzględniono aktualne zmiany postrzegania roli prawa karnego i jego rosnącą instrumentalizację. Sama konstrukcja prawodawcza UE kruszy bowiem dotychczasowe metody myślenia o prawie.


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Poznań 2013, ss. 216, cena 35 zł, ISBN 978-83-63795-18-4.

Książka jest syntetycznym studium omawiającym swoiste cechy i miejsce kultury szlacheckiej w dorobku naszej kultury narodowej. Autor przedstawia jej rozkwit, zmierzch, przemiany w XIX w. oraz relikty tego, co zwykliśmy nazywać sarmatyzmem w różnych dziedzinach współczesnego życia. Ukazuje też na konkretnych przykładach (pozytywnych i negatywnych), jak głęboko w przeszłość narodu sięgają korzenie współczesności.

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Wojciech Sajkowski, Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia, Poznań 2013, ss. 246, cena 40 zł ISBN 978-83-63795-20-7.

Jest to nowatorska rozprawa ukazująca pełny obraz oraz mechanizmy kształtowania się wizerunku ludów Chorwacji, Dalmacji, Czarnogóry i Albanii we Francji epoki Oświecenia. Praca powstała na różnorodnej, wielojęzycznej bazie źródłowej dzięki czemu ma charakter interdyscyplinarnej, antropologicznej syntezy. Stanowi ona prawdziwe wydarzenie nie tylko w polskiej historiografii ostatnich lat, ale jest przede wszystkim istotnym głosem w dyskusji o Bałkanach i ich obrazach w europejskiej myśli humanistycznej. Książka adresowana jest do historyków, bałkanistów, literaturoznawców, kulturoznawców i politologów.

Krzysztof Stryjkowski, Poznań '45. Ostatni rok wojny i pierwszy rok odbudowy, Poznań 2013, ss. 402, cena 49 zł, ISBN 978-83-63795-15-3.

Rok 1945 był niezmiernie ważnym fragmentem w dziejach nowożytnego Poznania. Wystarczająco interesującym badawczo, by poświęcić mu bogatą faktograficznie, źródłowo, i dobrze napisaną monografię. Próbę taką - dodajmy: w pełni udaną - podjął autor recenzowanej pracy Krzysztof Stryjkowski; historyk i archiwista, badacz o dużym doświadczeniu i dorobku naukowym. [...] Jest to wartościowa, źródłowa, rzetelna pod względem faktograficznym i warsztatowym monografia. Liczne, obszerne jej fragmenty mają pionierski charakter; inne obalają narosłe mity lub prostują ścieżki historii.

Mazurowski R.O. , Leksykon pojęć i problemów archeologii polowej, Poznań 2013, ss. 424, cena 65 zł, ISBN 978-83-63795-05-4.

Pionierska praca systematyzująca pojęcia i problemy archeologii polowej. Autor podejmuje takie zagadnienia jak: przestrzeń archeologiczna, przedmiot badań, środowisko przyrodnicze, fizjografia stanowisk archeologicznych, kategorie badań terenowych. Praca ma charakter interdyscyplinarny. Oprócz zagadnień archeologicznych autor porusza problemy związane z naukami przyrodniczymi, statystyką, ekonomią i prawem. Zarówno na gruncie archeologii polskiej jak i światowej praca ma charakter na wskroś nowatorski.


Sztuka w Wielkopolsce, pod red. Michała Błaszczyńskiego, Barbary Góreckiej, Michała Góreckiego i Aleksandry Paradowskiej, Poznań 2013, ss. 332, ISBN 978-83-63795-00-9.

Tom prezentuje teksty dotyczące rozmaitych zagadnień związanych z dziejami sztuki w Wielkopolsce na przestrzeni wieków. Wśród autorów znaleźli się historycy sztuki i konserwatorzy oraz przedstawiciele innych dyscyplin: historii, prawa, literaturoznawstwa oraz architektury krajobrazu, związani z wielkopolskimi instytucjami muzealnymi oraz uczelniami w Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Kielcach. Książka podsumowuje badania oparte na różnorodnych materiałach źródłowych, w znakomitej większości nie uwzględnianych dotychczas w literaturze. spis treści

Filip M., Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, Poznań 2013, ss. 238, (seria Poznańskie Studia Etnologiczne, Tom 13),cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-09-2.

Książka nowatorska w swych zamierzeniach, choć mówiąca bezpośrednio o tożsamości Słowińców, skupia się nade wszystko na zagadnieniu identyfikacji odrębności kulturowej, z uwzględnieniem procesów jej powstawania czy tworzenia, trwania i zmiany. Przedmiotem zainteresowania autora są zatem bardziej procesy społeczne, w toku których formują się i transformują szczególnego rodzaju grupy [tu–Kaszubi,Słowińcy], stanowiące tradycyjny przedmiot badawczy antropologii, aniżeli sam opis tak rozumianej etniczności.

http://wni.com.pl/images/dohnal.jpg Dohnal W., Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej, Poznań 2013, ss. 238, (seria Poznańskie Studia Etnologiczne, Tom 14)cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-12-2.

Książka poświęcona jest krytycznej refleksji nad historią anglosaskiej antropologii politycznej od połowy XIX wieku po współczesność. Autor omawia w niej główne nurty teoretyczne w badaniach nad polityką, m.in. ewolucjonizm, strukturalny funkcjonalizm, symbolizm i podejście postmodernistyczne oraz analizuje, jak zmieniające się uwarunkowania kulturowo-historyczne wpływały na sposoby konceptualizowania i rozumienia polityki w dyskursie antropologicznym.


http://wni.com.pl/images/szafranski.jpg

 

 

Szafrański W., Utopijny uniwersytet, Poznań 2013, ss. 90, ISBN 978-83-63795-11-5.

Praca w niekonwencjonalny sposób podejmuje trzy pozornie różne od siebie problemy: marki szkoły wyższej, doradcy rektora oraz zachowań studentów w różnych sytuacjach na uczelni. Owa pozorność wynika z faktu, iż istnieje jeden, najważniejszy, wspólny element – miejsce – uniwersytet.

 

 

http://wni.com.pl/images/szmyt.jpg

Szmyt Z., Azja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji, Poznań 2012, ss. 176, (seria Poznańskie Studia Etnologiczne, Tom 11), cena 35 zł, ISBN 978-83-63795-10-8.

Książka poświęcona jest ludziom, którzy przemieścili się poza granice wyznaczone im przez państwo i etnografów. Autor unika narzucania polskiej perspektywy narodowo-wyzwoleńczej na znacznie bardziej intymne relacje pomiędzy ludźmi, dyskursami, instytucjami etnicznymi, granicami i aparatem państwowym. W celu odtworzenia tych relacji autor przemieszczał się i współżył z osobami, które wytwarzały buriacką tożsamość. Byli to Buriaci mieszkający w Moskwie, a także Buriaci Szenecheńscy – repatrianci z Chin.


http://wni.com.pl/images/buchowski.jpg

Buchowski M., Etnologia polska: historie i powinowactwa, Poznań 2012, ss. 120, (seria Poznańskie Studia Etnologiczne, Tom 12), cena 32 zł, ISBN 978-83-63795-08-5.

Książka przedstawia wybrane perypetie intelektualne polskiej etnologii i antropologii w okresie powojennym, choć żadną miarą nie pretenduje do miana adekwatnej czy wyczerpującej historii dyscypliny. Naświetla wybrane aspekty sporów teoretycznych i poglądów badaczy, przyczyny podejmowania określonych tematów, interpretację zmian zainteresowań. Ujawnia powiązania myślowe i personalne wewnątrz dyscypliny. Odnosi te zjawiska do etnologii uprawianej w regionie Europy Środkowej i do antropologii światowej.

 

 

Imigranci: między izolacją a integracją, pod redakcją Michała Buchowskiego i Jacka Schmidta, Poznań 2013, ss. 308, cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-07-8.

 

 
 

 

 

 

 

 

Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2012, ss. 472, cena 49,90 zł, ISBN 978-83-63795-01-6.

 

 

 

Labuda G., Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012, ss. 345, cena 49,90 zł, ISBN 978-83-63795-02-3.

spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

Czamańska I., Dokumenty klasztoru oo. kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi, Poznań 2012, ss. 159, ISBN 978-83-63795-04-7.

 

 

 

 

 

 

Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, pod redakcją Michała Buchowskiego i Jacka Schmidta, Poznań 2012, ss. 292, cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-03-0.

 

 

 

 

 

 

 

Kwilecki A., Z Kwilcza rodem. Wspomnienia i szkice, Poznań 2012, ss. 454, cena 59 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Wryk R., Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Poznań 2012, ss. 253, cena 30 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Kuligowski W., Różnicowanie nowoczesności. Nowa debata w antropologii społecznej, Poznań 2012, ss. 248,  cena 35 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Materiały i biomateriały. Konferencja środowiskowa Poznań 28-29 listopada 2011 r., Poznań 2011, ss. 344.

 

 

 

 

 

 

 

Misja nauk chemicznych, pod redakcją Bogdana Marcińca, Poznań 2012, ss. 565.

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.