logotype
2014 PDF Drukuj

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Bartłomiej Korpak Akademicki Związek Sportowy w Trzeciej Rzeczypospolitej, Poznań 2014, ss. 476, oprawa twarda szyta,  ISBN 978-83-64864-92-6.

Trzeci tom "Dziejów Akademickiego Związku Sportowego" opracowanych pod redakcją Ryszarda Wryka. Praca obejmuje lata 1989-2012. Przedstawiono w niej rozwój organizacyjny AZS, uwarunkowania działalności, osiągnięcia w sporcie wyczynowym, upowszechnianie sportu, miejsce Polski w światowym systemie sportu akademickiego. W pracy zamieszczono syntetyczny szkic Ryszarda Wryka pt. "Wkład Akademickiego Związku Sportowego do rozwoju kultury fizycznej w Polsce w XX i XXI wieku" będący próbą podsumowania "Dziejów AZS", aneksy do tomów I-III oraz obszerną bibliografię do tomów I-III. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Halina Hanusz Akademicki Związek Sportowy w Polsce Ludowej, Poznań 2014, ss. 272, oprawa twarda szyta,  ISBN 978-83-64864-93-3.

Drugi tom "Dziejów Akademickiego Związku Sportowego" opracowanych pod redakcją Ryszarda Wryka. W pracy przedstawiony został rozwój AZS w latach 1949-1989. Omówione zostały zagadnienia organizacyjne, dokonania AZS w sporcie wyczynowym i w obszarze upowszechniania wychowania fizycznego i sportu oraz miejsce Polski8 w światowym systemie sportu akademickiego po roku 1957. Książka jest bogato ilustrowanaspis treści

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Ryszard WrykNarodziny i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do roku 1949, Poznań 2014, ss. 328, oprawa twarda szyta,  ISBN 978-83-64864-01-8.

Pierwszy tom "Dziejów Akademickiego Związku Sportowego" opracowanych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy przedstawiono: narodziny i rozwój sportu akademickiego na ziemiach polskich do 1918 roku, działalność Akademickiego Związku Sportowego w okresie międzywojennym w Krakowie, Lublinie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie, Wilnie i Wolnym Mieście Gdańsku, losy sportowców-akademików w latach II wojny światowej, reaktywowanie i rozwój AZS w latach 1945-1949. Praca ukazuje rolę i miejsce AZS w sporcie polskim i szkolnictwie wyższym w latach 1908-1949. Książka jest bogato ilustrowana. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Colloquia Anthropologica, pod red. Arkadiusza Bentkowskiego i Michała Buchowskiego, Poznań 2014, ss. 614,  ISBN 978-83-63795-86-3.

spis treści

 

 

 

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Lucyna Marzec, Po kądzieli. Feministyczne pisarstwo Jadwigi Żylińskiej,  Poznań 2014, ss. 334, cena 46 zł,  ISBN 978-83-64864-04-9.

Celem monografii jest ponowne odczytanie, nowoczesna interpretacja i nowe uplasowanie prozy historycznej Jadwigi Żylińskiej na tle tradycji literackiej, dokonane z perspektywy świadomości historycznej epoki (PRL) oraz z punktu widzenia współczesności. Analiza i interpretacja poszczególnych utworów Jadwigi Żylińskiej pozwala udowodnić, że właśnie na granicy między ekspresją twórczą (wolnego, nieskrępowanego, pragnącego mówić) podmiotu kobiecego a doświadczeniem bycia kobietą – w rodzinie, społeczeństwie, dyskursie – najczęściej przebiegają newralgiczne, najtrudniejsze miejsca kobiecego tekstuspis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z II i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki, pod red. A. Kośko, M. Potupczyka, S. Razumowa ,  Poznań 2014, ss. 426, cena 70zł, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-64864-03-2.

Prezentowana monografia „jampolskich kurhanów” dokumentuje efekty prac badawczych z lat 1984-1993 oraz z roku 2010. Poza ekspozycją nowych zbiorów źródeł praca skupia wiele innowacyjnych ujęć kulturowego i biologicznego wizerunku społeczności bałtycko-pontyjskiego pogranicza cywilizacyjnego z doby III i z 1 połowy II tys. BC. Jest ona pierwszą, w międzynarodowej skali edytorskiej, próbą analitycznego ujęcia tego zwrotnego okresu w przestrzeni środkowodniestrzańskiej strefy kontaktowej. Wydanie publikacji jest dwujęzyczne polsko-ukraińskie.


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Ewa ZielaskowskaO rymotwórstwie i rymotwórcach. Ignacy Krasicki między starożytnikami i nowożytnikami,  Poznań 2014, ss. 300, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-99-5.

Prezentowana rozprawa jest monograficznym opracowaniem dzieła Ignacego Krasickiego zatytułowanego O rymotwórstwie i rymotwórcach, które zostało wydane w 1803 roku. Na kwestie poruszone w pracy składają się zarówno problemy tekstologiczne, genetyczne i gatunkowe, jak i badawczy ogląd zawartości myślowej dzieła, które sytuuje się w panoramie przeobrażeń świadomościowych w XVIII wieku owocujących ostatecznym kryzysem Wielkiej Teorii klasycznego piękna i autonomizacją estetyki (relatywistycznej i subiektywistycznej w istocie). Właściwym układem odniesienia dla zagadnień poruszanych w monografii wydał się ważny europejski spór starożytników z nowożytnikami.  spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Agnieszka Fronczek-KwartaPolityka finansowa i gospodarcza rządu Władysława Grabskiego w okresie reformy walutowo-skarbowej (1923-1925),  Poznań 2014, ss. 386, cena 45 zł, ISBN 978-83-64864-06-3.

Rozprawa porusza zagadnienia polityki finansowej i gospodarczej, które zostały przedstawione na tle zachodzących zmian związanych z przeprowadzanymi reformami skarbową i walutową. Praca ma układ rzeczowo – chronologiczny. W trakcie badań wykorzystano tradycyjne formy analizy historycznej oraz metody statystyczne i porównawcze. Pracę oparto na materiałach źródłowych głównie pochodzących z Archiwum Akt Nowych, źródłach drukowanych w tym aktach normatywnych, wydawnictwach urzędowych, przemówieniach i sprawozdaniach oraz prasie i czasopismach fachowych, jak również licznych opracowaniach, pamiętnikach i wspomnieniachspis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku, pod redakcją naukową Anity Jarzyny, Zbigniewa Kopcia, przy współudziale Marcina Jaworskiego,  Poznań 2014, ss. 559, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-63795-98-6.

Celem monografii jest opis i analiza jednego z kluczowych problemów dla literatury i szerzej, kultury polskiej całego dwudziestego wieku – obrazu Rosji, jaki wyłania się z utworów literackich XX wieku. Dlatego umieszczone w projektowanej monografii artykuły skupiają się na węzłowych momentach historii Polski i historii literatury polskiej ubiegłego wieku, dotyczących kwestii tak estetycznych i narodowościowych jak również związanych z wciąż żywą pamięcią historyczną i specyficznie „polskim” widzeniu Rosji oraz Rosjan. Monografia zawiera prace cenionych badaczy, którzy od dawna zajmują się literackimi kontaktami polsko-rosyjskimi. Wskazać tu można dla przykładu:  L. Szarugę, T. Sucharskiego oraz Z. Ziątkaspis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Bernadetta Manyś, Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733-1763),  Poznań 2014, ss. 408, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-64864-05-6.

Książka jest poświęcona uroczystościom rodzinnym, stanowiącym integralną część życia codziennego, w jednym z dużych miast dawnej Rzeczypospolitej – Wilnie. Problematyka uroczystości rodzinnych w miastach podejmowana już była w polskiej historiografii wielokrotnie. Nie została jednak dotąd rozpatrzona ani w odniesieniu do Wilna, ani do innych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego.  Analizowane przez Autorkę zagadnienia związane są z trzema najbardziej powszechnymi uroczystościami, obchodzonymi w gronie rodziny: zaślubinami, chrztami oraz pogrzebami. Wyodrębnione uroczystości zostały przedstawione w trzech aspektach: ich organizacji, przebiegu oraz wpływu na życie zarówno rodu, jak i całej społeczności miejskiejspis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Agata Wittchen-Barełkowska, Kategoria teatralności w dziele Thomasa Bernharda, Poznań 2014, ss. 291, cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-55-9.

Kategoria teatralności w dziele Thomasa Bernharda jest książką o spotkaniu z najciekawszą literaturą jaką dane mi było w życiu poznać. Dzieło Thomasa Bernharda zachwyca radykalnością stawianych tez, precyzją konstrukcji, bezczelnością autora, bogactwem i rytmem języka. Jak żadne inne dzieła literackie wystawia ona czytelnika na próbę, konfrontując go ze swoją bezkompromisowością. Pozostaje również nieustającą zachętą by myśleć i działać w przeciwnym kierunku (ze Wstępu autorki). spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Stanisław Wójtowicz, Neopragmatyzm Stanleya Fisha a polskie spory o kształt literaturoznawstwa po 1989 roku, Poznań 2014, ss. 539, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-64864-96-4.

Książka stanowi krytyczną analizę najważniejszych wydarzeń w polskim dyskursie teoretycznoliterackim ostatniego dwudziestolecia z perspektywy koncepcji Stanleya Fisha. Kluczowe postulaty poststrukturalistów i kulturalistów poddane zostają gruntownej krytyce: część z nich okazuje się konceptualnie pusta, część jest niemożliwa do praktykowania, inne głoszą, w aurze odkrycia, prawdy dla humanistyki od zawsze oczywiste.Praca podzielona jest na dwie części, w części pierwszej (rozdziały 1-3) Autor rekonstruuje myśl teoretycznoliteracką Stanleya Fisha, w części drugiej (rozdziały 4-6) próbuje wykorzystać tę myśl, by opisać polskie debaty dotyczące badań literackich po 1989 roku. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Języki przemocy, wybór, wstęp, opracowanie Łukasz Musiał, Poznań 2014, ss. 514, oprawa twarda, szyta, cena 45 zł, ISBN 978-83-63795-59-7.

Praca ukazuje się jako 38 tom renomowanej serii Poznańska Biblioteka Niemiecka. Jest to antologia niemieckojęzycznej refleksji o przemocy. Przemoc jest kategorią literacką, filozoficzną, historyczną, antropologiczną i socjologiczną. Celem antologii nie jest opis istoty przemocy jako takiej lecz przemocy jako elementu dyskursu budującego niemiecką świadomość narodową w określonym kontekście historycznym. Pomieszczone w antologii teksty obejmują wybitnych autorów od czasów najdawniejszych po współczesność. Wśród autorów są m.in. G.E. Lessing, I. Kant, E. Jünger, W. Benjamin, B. Schlink, G. Heinssohn). spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Zbysław Wojtkowiak, Aleksander Gwagnin i Maciej Stryjkowski dwaj autorzy jednego dzieła, Poznań 2014, ss. 344, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-85-8.

Książka porusza istotne kwestie dotyczące autorstwa dzieła Sarmatiae Europeae descriptio. Autor omawia okoliczności związane także z jego powstaniem, kontakt i współpracę twórców  i Stryjkowskiego, i Gwagnina. Przybliża również czytelnikowi życiorysy obu wybitnych kronikarzy XVI stulecia, wykazuje także ich erudycyjne kompetencje niezbędne przy tworzeniu dzieła. Wszystkie te problemy Autor rozpatruje w kontekście polityczno-kulturalnym ówczesnej Rzeczypospolitejspis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Marcin Henryk Gapski, Koń w kulturze polskiego średniowiecza, Poznań 2014, ss. 185, cena 30 zł, ISBN 978-83-63795-57-3.

Praca podejmuje nie poruszany dotychczas w literaturze naukowej temat relacji jakie na przestrzeni wieków wytworzyły się między człowiekiem i koniem, a które bezpośrednio lub pośrednio znalazły swój wyraz w kulturze polskiego średniowiecza. Autor ukazuje w jakich obszarach kultury koń zajmował szczególnie istotną pozycję. Praca prezentuje wzajemne współistnienie wątków kulturowych zaczerpniętych z różnych tradycji: pogańskiej, chrześcijańskiej, bliskowschodniej i świata grecko-rzymskiego. Praca ma znamiona w pełni pionierskie, po raz pierwszy w mamy w niej naukową analizę potknięć, parsknięć, pozornie nic nie znaczących gestów, ceremonialnych wpadek i realnych upadków z końskiego grzbietu. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Kompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi,  pod red. Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2014, ss. 248 (Sport i Prawo, tom 16), cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-72-6.

Praca podejmuje jeden z najbardziej doniosłych problemów prawnych związanych ze sportem, aktualny zarówno w Polsce jak i Europie. Chodzi mianowicie o problem spójności systemu prawnego oraz spójność z tym systemem regulacji pozaprawnych, w tym wypadku pozaprawnych regulacji sportowych. Jest to problem o charakterze konstytucyjnym, istniejący zarówno w sporcie jak i innych dziedzinach. Praca ukazuje się w renomowanej, o zasięgu światowym, serii wydawniczej "Sport i Prawo". spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgArtur Dębski, Wczesnośredniowieczna osada w Wilenku, gm. Szczaniec wraz z pozostałościami osadnictwa nowożytnego, Poznań 2014, ss. 134, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-02-5.

Praca jest 10 tomem serii wydawniczej  „Via Archaeologica Posnaniensis” utworzonej przez Instytut Prahistorii UAM i Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Poznań dla publikacji wyników archeologicznych badań ratowniczych wykonywanych na trasach autostrad i dróg krajowych. Osada wczesnośredniowieczna, datowana na II połowę VIII i początki IX wieku reprezentuje trudną do przecenienia wartość poznawczą,  ponieważ jej pozostałości wiązać możemy z najstarszym horyzontem ludności słowiańskiej na obszarze kształtującej się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniejspis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgKarolina Kot, Osadnictwo kultury łużyckiej w później epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego , Poznań 2014, ss. 386, oprawa twarda, szyta, cena 75 zł, ISBN 978-83-63795-80-1.

Praca jest pionierską w nauce archeologicznej monografią na temat osadnictwa kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego. Podstawą opracowania są materiały archiwalne z okresu międzywojennego XX stulecia oraz wyniki badań wykopaliskowych i materiały badań powierzchniowych wykonanych w ramach wieloletniego programu "Archeologiczne Zdjęcie Polski". Autorka omawia rodzaje obiektów nieruchomych, zabytkowy materiał ruchomy, rekonstruuje zabudowy przebadanych osad oraz omawia cmentarzyska płaskie i kurhanowe. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgMarcin Ignaczak, Adriana Romańska, Osada kultury łużyckiej w Wilenku, gm. Szczaniec, woj. lubuskie, stan. 16 (aut. nr 49), Poznań 2014,  cena 60 zł, ISBN 978-83-63795-81-8.

Praca jest monograficzną prezentacją wieloletnich badań wykopaliskowych oraz efektów prac analitycznych prowadzonych w miejscowości Wilenko, woj. lubuskie na osadzie kultury łużyckiej. Dzięki precyzyjnej analizie materiału źródłowego autorzy dokonali rekonstrukcji procesu zasiedlania i zagospodarowania przestrzennego osady, pozwalającej na uchwycenie generalnych tendencji w sposobie „konstruowania” przestrzeni życiowej przez społeczność kultury łużyckiej. Autorzy dowodzą tezę o ciągłości osadniczej między najwcześniejszym etapem „wczesno łużyckim” w rozwoju tej jednostki kulturowej i zespołami „łużyckimi” ze schyłku epoki brązu.spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Czasopismo Prawno-Historyczne, Numer 2/2014, format B5, ss. 436, cena 55 zł.

spis treści

 

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgMarcin Giełzak, Antykomuniści lewicy. Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego, Poznań 2014, ss. 270, cena 35 zł, ISBN 978-83-63795-65-8.

Aby współczesna Polska mogła oddychać zarówno prawym, jak i lewym płucem, zachowując łączność ze wszystkimi nurtami swojej myśli, konieczna jest reintegracja tradycji lewicy niepodległościowej do syntezy  dziejów polskich, w postaci oczyszczonej z komunistycznego nalotu propagandowego. Książka stanowi całościową, rozciągniętą na blisko 150 lat historii, próbę wyznaczenia genezy i przebiegu linii oddzielającej socjalistów od komunistów, niepodległościowców od kolaborantów, budowniczych falansterów od budowniczych łagrów. spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgStanisław Żerko, Biograficzny leksykon II wojny światowej, Poznań 2014, ss. 463, oprawa twarda szyta, cena 65 zł, ISBN 978-83-63795-77-1.

Biograficzny leksykon II wojny światowej jest pierwszą tak obszerną publikacją tego typu na polskim rynku wydawniczym i jedną z nielicznych w skali międzynarodowej. Tom zawiera prawie 1100 biogramów. Wśród przedstawianych postaci znaleźli się politycy, wojskowi, monarchowie, dyplomaci, funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, agenci wywiadu, działacze ruchu oporu, kolaboranci, ale też przedstawiciele świata nauki, kultury, dziennikarze.

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgAndrzej Wierzbicki, Poczet historyków polskich, Poznań 2014, ss. 228, oprawa twarda szyta, cena 45 zł, ISBN 978-83-63795-56-6.

Bogactwo losów i myśli - a to wszystko w portretach dwudziestu wybitnych historyków polskich okresu podzaborowego, żyjących w czasie od końca XVIII wieku do pierwszych dziesięcioleci XX stulecia. Biograficzny układ cyklu, od Adama Naruszewicza po Franciszka Bujaka, stanowi prezentację głównych nurtów w dziejach historiografii polskiej oraz związków zachodzących między myślą historyczną a polityczną. spis treści

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgAktywność poznawcza podmiotu w perspektywie badań kognitywistycznych. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, Tom 24, numer 1, Poznań 2015, ss. 158, cena 20 zł, ISBN 978-83-63795-88-7.

spis treści

 

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgFilozoficzne i metodologiczne konteksty w badaniach biologicznych. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, Tom 23, numer 2, Poznań 2014, ss. 225, cena 30 zł, ISBN 978-83-63795-89-4.

 

spis treści

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgPodstawy filozofii. Świat realny i światy możliwe w perspektywie metafizycznej. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, Tom 23, numer 1, Poznań 2014, ss. 166, cena 20 zł, ISBN 978-83-63795-43-6.

 

 

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgJoanna Krajewska, Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań 2014, ss. 325, cena 45 zł, ISBN 978-83-63795-71-9.

Największą zaletą książki jest skorygowanie obrazu polskiej literatury międzywojennej, jaki obowiązywał w dotychczasowych ujęciach kanonicznych. Udało się Autorce udowodnić i udokumentować, iż fenomen pisarstwa kobiecego znajdował się w samym centrum ówczesnego życia literackiego i był składnikiem ważnych dyskusji zarówno o charakterze estetycznym, jak i światopoglądowym. spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgJoanna Montelatic, Twórczość prozatorska Wandy Karczewskiej, Poznań 2014, ss. 255, cena 35 zł, ISBN 978-83-64864-90-2.

Próba usytuowania pisarstwa Wandy Karczewskiej na mapie prądów, tendencji ideowych i artystycznych, mód literackich, teorii i filozofii XX wieku. Autorka książki poddaje analizie nie tylko jej dokonania artystyczne, lecz także intymne zapiski oraz bogatą prywatną korespondencję, którą Wanda Karczewska prowadziła z najważniejszymi personami ówczesnego życia kulturalnego. spis treści

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgJoanna Klausa-Wartacz, Owidiusz polskich romantyków. Inspiracje, nawiązania, analogie, Poznań 2014, ss. 248, cena 35 zł, ISBN 978-83-63795-62-7.

Studium o najważniejszych nawiązaniach polskich romantyków do twórczości najwybitniejszego elegika rzymskiego, Owidiusza. Autorka wskazuje na wyraźne analogie między polskimi poetami-zesłańcami, którzy czerpali wzorce, nie tylko poetyckie, z elegii wygnańczych Nazona, lecz także w samym życiorysie poety-tułacza szukali pocieszenia i sposobu radzenia sobie z nostalgią. spis treści

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgIgnacy Lewandowski, Penu historicum. Łacińskie traktaty metodologii historii w dawnej Polsce (do końca XVII wieku), Poznań 2014, ss. 576, oprawa twarda szyta, cena 65 zł,ISBN 978-83-63795-46-7.

Pierwsze syntetyczne opracowanie łacińskich traktatów metodologii historii w dawnej Polsce ukazuje dorobek w zakresie refleksji nad sztuką dziejopisarską w średniowieczu, renesansie i baroku. W rozważaniach tych uwzględnia się również szersze tło europejskie oraz - w aneksie - omawia poglądy najważniejszych przedstawicieli starożytności. Każdemu autorowi towarzyszy komentowany przekład fragmentów jego dzieła. spis treści


 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgErnest Miedzielski, Jedność w różnicy, różnice w jedności. Kartografowanie przestrzeni kulturowej współczesnej Chorwacji na podstawie prozy chorwackiej przełomu tysiącleci, Poznań 2014, ss. 293, cena 35 zł, ISBN 978-83-63795-53-5.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie literackiej reprezentacji refleksu geografii kulturowej dotyczącego obszaru współczesnej Chorwacji - pokazanie zróżnicowania kulturowego chorwackiej przestrzeni z perspektywy najnowszej prozy, powstającej na przełomie tysiącleci. Chociaż głównym przedmiotem badań będzie przede wszystkim ostatnia dekada funkcjonowania przestrzeni kulturowej Chorwacji, to jednak dla ukazania jej genezy dokonana zostanie również analiza tekstów opisujących i dotyczących czasów wcześniejszych. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgKarolina Kawczyńska, Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze - symbol dialogu i wojny kultur, Poznań 2014, ss. 143, cena 20 zł, ISBN 978-83-63795-67-2.

Głównym walorem pracy Karoliny Kawczyńskiej jest jej interdyscyplinarne podejście. Przypomnienie podstawowych faktów - przyczyn i przebiegu rozpadu Jugosławii - stanowi asumpt do przyjrzenia się bliżej mityczno-historycznemu podłożu rzutującemu na rozwój procesów integracyjnych i separatystycznych w "kotle bałkańskim". Autorkę interesuje "kulturowe imaginarium" jako rama, w której dokonywano manipulacji stereotypami i kreowano "nacjonalistycznie nacechowane wrogie sobie tożsamości narodowe". spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgAgata Jawoszek, Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku, Poznań 2014, ss. 283, cena 35 zł, ISBN 978-83-63795-64-1.

Studium poświęcone kształtowaniu się tożsamości muzułmanów z Bośni i Hercegowiny oraz jej emanacjom w najnowszej twórczości literackiej. Autorka przez pryzmat boszniackich narracji o wojnie, historii i islamie, a także kształtowania się uwikłanego w dyskurs narodowościowy kanonu literatury boszniackiej i boszniacko-hercegowińskiej przekonująco pokazuje mechanizmy rozwoju samoświadomości Boszniaków na przestrzeni XX wieku. spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgMarcin Wolniewicz, Moskwa ante portas. Rosja w polskiej propagandzie powstańczej (1863-1864), Poznań 2014, ss. 282, cena 45 zł,ISBN 978-83-63795-82-5.

Praca przedstawia obraz Rosji zawarty w polskiej propagandzie powstania styczniowego, a ściślej biorąc, w propagandzie mieszczącej się w strukturach polskiej polityki zagranicznej. Jej celem w 1863 roku było doprowadzić do wybuchu wojny europejskiej koalicji z Rosją. Analiza polskich dokumentów dyplomatycznych oraz publicystyki politycznej prowadzi do wniosku, że wskutek słabości militarnej powstania propaganda stała się głównym instrumentem polskiej dyplomacji, a wobec sprzeczności interesów potencjalnych koalicjantów, motyw rosyjskiego zagrożenia zajął centralne miejsce w propagandzie jako podstawa jedności politycznej Europy.


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgJerzy Kłoczowski, Historia Polski. Od czasów najdawniejszych do końca XV wieku, Poznań 2014, ss. 226, cena 38 zł, ISBN 978-83-63795-78-8.

Zarys dziejów Polski średniowiecznej Jerzego Kłoczowskiego obejmuje okres, w którym stworzone zostały mocne podstawy społeczeństwa, państwa, kultury polskiej w ramach zachodnioeuropejskiego, chrześcijańskiego kręgu cywilizacyjnego. Książka zaopatrzona jest w bogatą ikonografię, mapy, bibliografię oraz indeks osobowy i geograficzny. spis treści

 

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgMarek Mikołajczyk, François Mitterrand i Europa w latach 1981-1995, Poznań 2014, ss. 340, cena 45 zł, ISBN 978-83-64864-98-8.

François Mitterrand był prezydentem Francji w latach 1981-1995. W okresie jego rządów doszło do rozpadu bloku radzieckiego, zjednoczyły się Niemcy, upadł Związek Radziecki, wybuchła wojna w Jugosławii, podpisany został traktat o Unii Europejskiej. Wydarzenia te w zasadniczy sposób zmieniły sytuację w Europie. Autor niniejszej pracy próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odegrał francuski prezydent w procesie przemian zachodzących w Europie w latach 1981-1995 oraz na ile te przemiany zgodne były z jego oczekiwaniami i wizją Europy. spis treści

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgMarek Gieleciński, Świadczenia społeczeństwa polskiego na obronność państwa przed wybuchem II wojny światowej 1936-1939, Poznań 2014, ss. 498, cena 49 zł, ISBN 978-83-63795-70-2.

Temat, któremu poświęcona jest praca, nie doczekał się jak dotąd opracowania monograficznego. Sprawa świadczeń społeczeństwa polskiego na cele obronne przed wybuchem drugiej wojny światowej nie była praktycznie poruszana w opracowaniach poświęconych II RP. Jednakże znaczenie sprawy świadczeń społecznych na dozbrojenie armii, ich wymiar oraz ocena stopnia patriotyzmu społeczeństwa polskiego, szczególnie w obecnej sytuacji międzynarodowej, w pełni uzasadnia potrzebę przedstawienia tej problematyki.spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgPaweł Piotrowski, Walki o miasta Mazowsza Północnego podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, Poznań 2014, ss. 386, cena 48 zł, ISBN 978-83-63795-52-8.

Praca przedstawia działania wojenne na Mazowszu Północnym latem 1920 r. w kontekście Bitwy Warszawskiej, rozstrzygającej o losach odrodzonej Polski. Autor wykorzystując różnorodne źródła dowiódł, że przełom w bitwie na przedpolach Warszawy nie dokonał się na bezpośrednich podejściach do stolicy (Radzymin, Ossów), jak powszechnie jest to interpretowane, lecz na Mazowszu Północnym podczas walk toczonych nad Wkrą i Narwią, a w nich kluczową rolę odegrała bitwa o Nasielsk.

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgPiotr Kilańczyk, Julian Stachiewicz (1890-1934). Żołnierz i historyk, Poznań 2014, ss. 269, cena 39zł, ISBN 978-83-64864-97-1.

Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia losów i działalności Juliana Stachiewicza - polskiego historyka wojskowości, generała brygady Wojska Polskiego. Podjęta próba biografii jest czymś więcej niż tylko kronikarskim opisem jego losów i działalności. Autor stara się sięgać do wątków mało znanych szerszemu odbiorcy oraz grupować je w większą i spójną całość. Losy Stachiewicza zostały pokazane na tle złożonego obrazu epoki, wielkich przemian, wojen, upadków i narodzin państw, bo też stanowią one jednocześnie obraz całego pokolenia, któremu przyszło żyć i działać w tych specyficznych czasach. spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

 

Opieka pielęgniarska w czasach nazizmu. Wybrane problemy i kazusy, pod red. Michała Musielaka i Katarzyny B. Głodowskiej, Poznań 2014, ss. 257, ISBN 978-83-63795-54-2.


spis treści

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

 

Maciej Małolepszy, Pomocniczy model wykonywania samoistnej kary grzywny,Poznań 2014, ss. 60, ISBN 978-83-63795-66-5.

 

spis treści

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

 

Fenomenologia, Numer 12/2014, Poznań 2014, ss. 186, cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-60-3.

 

 

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgPoznańskie Studia Slawistyczne, Numer 7/2014, Kultura i estetyka oporu. Mikronarody słowiańskie. Poznań 2014, ss. 350, cena 28 zł, ISBN 978-83-63795-79-5.

Tom przygotowany przez zespół polskich i zagranicznych badaczy dotyczy dwóch tytułowych kwestii. Kultura i estetyka oporu jest analizowana i prezentowana w różnorodnych kluczach (krytyki tematycznej i mitograficznej, toposów i mitów, estetycznym, biograficznym, ideologicznym i kulturowym), a także poprzez wskazanie na fenomen opozycyjności antytotalitarnej na kilku planach (estetycznym, fabularnym i socjologicznym). W części Mikronarody słowiańskie: język, literatura, kanon kultury autorzy z różnych perspektyw i na ogół w szerokim kontekście (tradycji, historii, tożsamości, etnosu) analizują mikrojęzyki: gorański, prekmurski, burgelandzki oraz Bunjewców. W dobie postępującej globalizacji badania grup mniejszościowych stanowią cenne źródło wiedzy o języku, historii i kulturze danej wspólnoty. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgPoznańskie Studia Slawistyczne, Numer 6/2014, Dysydenci, kontestatorzy, kultura sprzeciwu i współczesność, Poznań 2014, ss. 392, cena 28 zł, ISBN 978-83-63795-51-1.

Zebrane w numerze materiały prezentują osiągnięcia współczesnej myśli humanistycznej, sięgającej po nowoczesne metodologie, wiążąc rzeczywistość świata kultury z rzeczywistością społeczną i polityczną. Teksty, które składają się na główny segment tematyczny tworzą trójdzielną strukturę problemową, kwestia dysydenctwa prezentowana jest jako fenomen polityczny, ideologiczny bądź światopoglądowy, w innej grupie tekstów jako kategoria estetyczna oraz w przestrzeni performansu i widowiska. Teksty potwierdzają rolę polskiej i poznańskiej slawistyki w kreowaniu problematyki badawczej i w wytyczaniu nowych dróg rozwoju dyscypliny, która wyszła z opłotków tradycyjnej filologii i podjęła zakres badań adekwatny do złożoności i zróżnicowania współczesnego świata. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpgRafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014, ss. 387, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-63795-37-5.

Praca jest zbiorem szkiców nawiązujących do formuły klasycznych na gruncie polskim studiów biograficzno-historiograficznych składających się z rozważań mających charakter biografii intelektualnych, rekonstruujących drogi wybranych bohaterów do historii oraz mniej lub bardziej syntetyzującej próby analizy ich dorobku. Ujęte w tytule słowo „wyzwania” w intencji autora stanowi swoistą klamrę spinającą losy wybranych historyków. XX wiek, nazywany niekiedy „stuleciem skrajności” stanowił i stanowi szczególne wyzwanie dla historyków. Zarówno dla tych, których życie było jego częścią, jak i tych, którzy obecnie z niewielkiej jeszcze perspektywy czasowej próbując zinterpretować jego miejsce w historii świata. Książka wpisuje się w toczony od wielu lat spór o postawy inteligencji w XX wieku. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Piotr Miłosz Pilarczyk, Początki instytucji budżetu państwa w Polsce, Poznań 2014, ss. 292, cena 40 zł, ISBN 978-83-63795-42-9.

 

Przedmiotem pracy jest analiza form i etapów kształtowania się budżetu na ziemiach polskich. Jej ramy chronologiczne obejmują okres od XVIII wieku po rok 1846, i odnoszą się do szlacheckiej Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Krakowskiej.  Praca ukazuje jak w Rzeczypospolitej szlacheckiej rozwój skarbowości spowodował powstanie w 1768 roku aktu, który nazywa się pierwszym polskim budżetem, a kolejne lata przyniosły dalsze próby budżetowe, przerwane ostatecznie przez rozbiory. Monografia jest opracowaniem budżetu jako instytucji prawnej, nie jest jednak ściśle pracą historyczno-prawną, gdyż budżet stanowi również kategorię historyczną i ekonomiczną. Praca ma znamiona w pełni pionierskie. spis treści

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.