logotype
2015 PDF Drukuj

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, pod red. Krzysztofa Urbaniaka, Poznań 2015, ss. 295, ISBN 978-83-64864-45-2.

Monografia ta jest rzetelnym, wartościowym i pożytecznym źródłem wiedzy oraz naukowych inspiracji nie tylko dla teoretyków prawa konstytucyjnego, ale także dla przedstawicieli zawodów prawniczych - radców prawnych i adwokatów - profesjonalnie zaangażowanych w postępowania w sprawach skarg konstytucyjnych, jak również dla studentów prawa. spis treści

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Interpretacja jako doświadczenie, pod red. Piotra Śliwińskiego, Poznań 2015, ss. 267, ISBN 978-83-64864-27-8.

Autorzy, których teksty złożyły się na tę książkę, prezentują warsztat, nabyte umiejętności, świadomość teoretyczną, opanowane metody, profile swej badawczej przyszłości. Jednak poza tym, czasami zaś przeciw temu, z przedstawionych tekstów wyłania się pasja i wrażliwość, życie, które pragnie zrozumieć samo siebie i w każdej chwili, z każdym nowym pytaniem - debiutuje. spis treści

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Piotr Przybyła, Narracje (i) infrastruktury. "Mit Ziem Odzyskanych" w pamięci politycznej wczesnej Polski Ludowej (na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży), Poznań 2016, ss. 437, cena 45 zł, ISBN 978-83-64864-24-7.

Książka eksploruje tematy pamięci zbiorowej, miejsc pamięci oraz narracji budowanych (także przez władzę) wokół znaczących dla pamięci politycznej kraju miejsc. Autor na przykładzie Góry św. Anny oraz Ślęży ukazuje mechanizmy budowania politycznej i pamięciowej infrastruktury wokół tych dwóch miejsc przez władze Polski Ludowej lat pięćdziesiątych. Miejsca te, znaczące ze względu na ich położenie w obrębie Ziem Odzyskanych, miały poświadczyć swoją historią i przeszłością polskość (i słowiańskość w przypadku Ślęży) Ziem Odzyskanych. Historia polityczna tych miejsc konstruowana była przez różne środowiska: w przypadku Góry św. Anny ogromną rolę w tworzeniu narracji o tym miejscu miało środowisko powstańców śląskich, którzy działali na rzecz upamiętnienia czynu powstańczego poprzez pomnik. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Czasopismo Prawno-Historyczne, zeszyt 2/2015, Poznań 2015, ss. 380, cena 55 zł, ISBN 978-83-64864-49-0.

 

spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Pogranicza językoznawstwa polonistycznego, tom 30/2015, Poznań 2015, ss. 206, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-44-5.

 

spis treści

 

 http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Pogranicza językoznawstwa polonistycznego, tom 29/2015, Poznań 2015, ss. 183, cena 40 zł,
ISBN 978-83-64864-43-8.

 

spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Zawody zaufania publicznego? Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej radców prawnych i lekarzy, pod red. Jacka Sobczaka, Jędrzeja Skrzypczaka i Moniki Urbaniak, Poznań 2015, ss. 370, ISBN 978-83-64864-41-4.

W monografii podjęto problem charakteru zawodu zaufania publicznego, odniesiono się do sprawy zawodów regulowanych w systemie prawnym Unii Europejskiej, przedstawiono tradycję samorządów prawniczych w Polsce, podejmując także szczegółowe problemy odnoszące się do podstaw prawnych odpowiedzialności. spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Mirosław Sadowski, Małżeństwo w prawie islamu. Wprowadzenie, Poznań 2015, ss. 75, ISBN 978-83-64864-40-7

Książka stanowi cenną pozycję wydawniczą, która zainteresuje nie tylko prawników czy politologów. Autor porusza istotne problemy związane nie tylko z zawarciem, ale i ustaniem małżeństwa, także w kontekście orzecznictwa sądów. Uważna lektura monografii stać się może sui generis vademecum w szczególności dla kobiet pragnących poślubić muzułmanina zgodnie z prawem islamu. Zgodzić się bowiem należy z autorem, że "dobrze wynegocjowany i prawidłowo sporządzony kontrakt może być jedynym zabezpieczeniem praw kobiet". spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Norbert Gill, Zamówienia publiczne. Aspekty praktyczne w komentarzach, Poznań 2015, ss. 184, ISBN 978-83-64864-42-1.

Autor książki w nowatorski sposób przedstawił problematykę odnoszącą się do zamówień publicznych. Zawiera ona konkretne odpowiedzi na postawione pytania, napisana jest przystępnym językiem i będzie maiła szerokie zastosowanie w praktyce, gdyż spektrum poruszanych problemów odzwierciedla cały rynek zamówień publicznych w Polsce. Książka zawiera bogate opisy bibliograficzne a sposób prezentacji treści wraz z graficznymi piktogramami wskazującymi, na co należy zwrócić uwagę, czyni ją bardzo praktyczną i czytelną. spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Praktyczne aspekty prawa medycznego, pod redakcją Moniki Urbaniak, Poznań 2015, ss. 246, ISBN 978-83-64864-36-0.

Monografia ta, wedle zamierzeń jej redaktora, to zbiór analiz wybranych, bardzo aktualnych i budzących zainteresowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących prawa medycznego, m.in. o kwestii sprzeciwu in futuro, o ochronie embrionów w trakcie badań in vitro, o orzekaniu o zdarzeniach medycznych, o prawie do transplantacji, o prawie pacjenta do informacji, o sprawach cywilnych tyczących się kwestii błędu medycznego, czy wreszcie o prawnych i etycznych uwarunkowaniach promocji usług medycznych, pobierania opłat przez publiczne podmioty lecznicze czy o profilaktyce uzależnień. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Pokolenia albo porządkowanie historii, wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski, Poznań 2015, ss. 789, oprawa twarda, szyta, cena 45 zł, ISBN 978-83-64864-15-5.

Niniejszy tom zasadza się przede wszystkim na zamiarze wniknięcia w niemiecki dyskurs tożsamościowy: poprzez prześledzenie refleksji i debat nad obecnością i przydatnością kategorii pokolenia w pozyskiwaniu wspólnotowego lepiszcza narodowego oraz tropienia narodowych traum. Pokolenie jako miejsce pamięci badacze łączą m.in. z takimi przywołaniami, kategoriami i formułami analitycznymi jak: wiodące pojęcia orientujące w kulturze politycznej, pytanie o zbiorową samoświadomość, czy - zrodzona z doświadczenia przełomów lub egzystencjalnych doświadczeń - kategoria nieciągłości. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, pod red. Wojciecha J. Burszty i Andrzeja Kisielewskiego, Poznań 2015, ss. 330, cena 45 zł, ISBN 978-83-64864-25-4.

Wydaje się, że "kulturę pragnień" należy pojmować jako pewną konstrukcję teoretyczną, której granic, podobnie jak jej wewnętrznej struktury, nie da się precyzyjnie określić. Ta struktura jest bowiem amorficzna i czasami wspiera się na opozycyjnych wobec siebie kwantyfikatorach. Redaktorzy proponują jednak potraktować hasło "kultura pragnień" jako uzupełnienie ciągu kategorii opisujących nowoczesną i ponowoczesną kulturę, takich na przykład, jak "system władzy i pieniądza", "logika późnego kapitalizmu", "stan postmodernizmu", "monokultura ekonomii" i wielu innych . spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje Euro 2012, pod red. Michała Buchowskiego i Małgorzaty Z. Kowalskiej, Poznań 2015, ss. 162, cena 38 zł, ISBN 978-83-64864-76-6.

Artykuły zamieszczone w książce dowodzą, że piłka wcale nie jest tylko spontaniczna. Jest ona narzędziem służącym budowaniu tożsamości, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej, w tym narodowej; areną walk pomiędzy grupami interesów; pozwala wyrażać frustrację, lecz także dumę i nadzieję; może być pretekstem do dyskusji rozwoju ekonomicznym i politycznym. W perspektywie antropologicznej piłka nożna to ważny aspekt współczesnego życia zbiorowego. Jest soczewką, przez którą obserwować można ważkie procesy ekonomiczne, społeczne i kulturowe zachodzące na poziomach globalnym i lokalnym. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Laboratorium poezji kobiecej XX wieku, red. naukowa: Joanna Grądziel-Wójcik, Jerzy Kaniewski, Agnieszka Kwiatkowska, Tomasz Umerle, Poznań 2015, ss. 241, ISBN 978-83-64864-26-1.

Omawiany tom, na który składają się dwie zasadnicze części, został pomyślany tak, aby można go było wykorzystywać w praktyce szkolnej i studenckiej. To założenie zostało zrealizowane w stopniu bardzo dobrym. Składają się nań zarówno teksty wysublimowane, dojrzałe, spełniające kryteria naukowości, jak i (bo tak powinno być) popularyzatorskie, przybliżające w przystępny sposób niekiedy niełatwe treści, i w końcu wypowiedzi ludzi młodych, początkujących adeptów sztuki słowa, którzy już dzisiaj zdradzają posiadane talenty. Całość ma charakter jednorodny tematycznie, ale równocześnie stanowi bogatą mozaikę metodologiczną, co dodatkowo podnosi wartość zgromadzonych materiałów. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Ryszard Wryk, Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2015, ss. 688, oprawa twarda, szyta, cena 69 zł, ISBN 978-83-64864-22-3.

Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej autor przedstawił biografię zbiorową olimpijczyków Drugiej Rzeczypospolitej. Uwzględnił w niej takie zagadnienia jak: struktura wieku, pochodzenie terytorialne, pochodzenie społeczne, niepodległościowe rodowody, wykształcenie i struktura zawodowa, struktura narodowościowa, portret sportowy, wojenne losy 1939-1945, losy powojenne, upamiętnianie olimpijczyków w literaturze, filmie, sztuce, patronaty szkół i instytucji oraz imprez sportowych, ulice o imionach olimpijczyków, pomniki i tablice pamiątkowe, muzealia, izby pamięci. Część druga pracy zawiera biogramy 327 olimpijczyków. Każdy biogram ma źródłowy charakter, opatrzony jest obszerną bibliografią. Książka jest bogato ilustrowana. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Henryk Samsonowicz, Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza, Poznań 2015, ss. 204, cena 30 zł, ISBN 978-83-64864-21-6.

Autor próbuje ukazać horyzonty przestrzenne ludzi w czasach wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Polski. Czy mieściły się wówczas w ciasnym przedziale widzenia świata ze swego miejsca zamieszkania, w kręgu najbliższych sąsiadów, współmieszkańców osady, ziemi, może plemienia, czy przeciwnie – wzrok ludzi sięgał dalej, próbując przeniknąć kolejne granice znanego obszaru? Przedstawiane studia są próbą odpowiedzi na pytanie: jak szeroko człowiek postrzegał znany mu świat, czy i jakie istniały granice ograniczające zasięg jego znajomości przestrzeni. „Powiedz mi jak daleko sięga twój wzrok, a powiem ci, jaki jesteś i na ile cię stać”. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Czasopismo Prawno-Historyczne  Zeszyt 1/2015, Poznań 2015, ss. 420, cena 55 zł,  ISBN 978-83-64864-14-8.

spis treści

 

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Chris Hann, Keith Hart, Antropologia ekonomiczna. Historia, etnografia, krytyka, Poznań 2015, ss. 242, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-20-9.

Książka ta, autorstwa dwóch wybitnych badaczy antropologii ekonomicznej, stanowi nowe wprowadzenie do historii i praktyki tej dziedziny. Autorzy udowadniają, że antropolodzy w istotny sposób przyczynili się do lepszego zrozumienia trzech wielkich kwestii związanych z nowoczesną historią gospodarczą: rozwoju, socjalizmu i ogólnoświatowego kapitalizmu; jednocześnie łączą antropologię ekonomiczną z jej korzeniami w zachodniej filozofii, teorii społecznej i historii światowej. Celem autorów jest ponowne ożywienie antropologii ekonomicznej jako projektu humanistycznego w czasach, gdy światowy kryzys finansowy podważył wiarę w gospodarkę wolnorynkową. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Aleksandra Paradowska, Przeciw chorobie. Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań 2015, ss. 428, cena 48 zł, oprawa twarda szyta, ISBN 978-83-64864-18-6.

Jest to pierwsza monograficzna publikacja dotycząca architektury wielkopolskich obiektów leczniczych. Autorka skupia się na okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to na ziemiach ówczesnego województwa poznańskiego prowadzono budowy nowych oraz rozbudowy już istniejących obiektów leczniczych - szpitali ogólnych i specjalistycznych, uzdrowisk, sanatoriów oraz zakładów psychiatrycznych. Książka jest również zapisem prowadzonych wówczas dyskusji nad kształtem architektonicznym placówek leczniczych. W tej bogato ilustrowanej publikacji zawarto zarówno analizy planów założeń, jak i badania nad śladami idei nowoczesnego lecznictwa odrodzonego państwa w architektonicznych projektach. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg


Fenomenologia 13/2015
, Poznań 2015, ss. 248, cena 40 zł,  ISBN 978-83-64864-17-9.

spis treści

 

 

 
http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Myślenie historyczne, Część I, Jörn Rüsen, Nadawanie historycznego sensu, red. naukowa Robert Traba, Holger Thünemann , Poznań 2015, ss. 468, cena 40 zł, oprawa twarda szyta, ISBN 978-83-64864-83-4.

Dwie części Myślenia historycznego przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliski jest dialog między teorią a empirią badań nad przeszłością. W części pierwszej, będącej autorskim tomem Jörna Rüsena, poruszamy się w obrębie trzech głównych tematów badań: Czym jest historia, czym jest kultura i świadomość historyczna, i wreszcie – w obrębie dydaktyki historycznej, mieszczącej się w szeroko rozumianym nurcie współczesnej humanistyki. Tom stanowi próbę nowego zorientowania historiografii w czasie eksplozji różnego rodzaju ponowoczesnych podejść do historii, szczególnie ważną dla zachowania suwerenności dyscypliny. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Myślenie historyczne, Część II, Świadomość i kultura historyczna, red. naukowa Robert Traba, Holger Thünemann, Poznań 2015, ss. 440, cena 40 zł, oprawa twarda szyta, ISBN 978-83-64864-07-0.

Część druga Myślenia historycznego – poświęcona świadomości i kulturze historycznej – stanowi antologię najistotniejszych tekstów tej tematyce poświęconych. Artykuły Jeismanna, Schönemanna, Pandela, von Borriesa, i innych ukazują świadomość historyczną i kulturę historyczną jako dwie strony tego samego medalu. Z jednej strony mamy świadomość historyczną w postaci konstruktu o charakterze indywidualnym, powstającym w wyniku procesów internalizacji i socjalizacji, z drugiej strony kulturę historyczną, istniejącą jako konstrukt zbiorowy, wytwarzany w przeciwstawnym procesie eksternalizacji. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Rudolf von Thadden, Trzygłów. Z dziejów życia na Pomorzu między Kościołem a polityką 1807-1948,  Poznań 2015, ss. 308, cena 45 zł,  ISBN 978-83-64864-09-4.

Dzieje Trzygłowa [k. pomorskich Gryfic] przedstawione w relacji Rudolfa von Thaddena to historia pokoleń, w której centrum znajduje się, zasiedziała tutaj od czasów wojen napoleońskich, rodzina von Thaddenów. Historia rodziny von Thaddenów powiązana jest ściśle z ewangelickimi ruchami kościelno-historycznymi, zwłaszcza z odrębnym staroluterańskim "Kościołem Wyznającym". Kościelne i państwowo-polityczne procesy przebiegały tu w najwyższym stopniu konfliktowo. spis treści

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Seweryna Wysłouch, Narracje małe i duże,  Poznań 2015, ss. 273, cena 40 zł,  ISBN 978-83-64864-13-1.

Książka zawiera interpretacje dwudziestowiecznych utworów prozatorskich. Inspirowane są one potrzebami dydaktyki i popularyzacji wiedzy. Preferencjami wybranych do interpretacji tekstów jest autorska fascynacja i ciekawość. W pracy poddano interpretacji m.in. tak różne utwory jakBramy raju Andrzejewskiego, Wolna trybuna Skrzyposzka, Lament Terleckiego, Opowieści kosmikomiczne Calvino, Turbot Grassa czy Rozmowa w Katedrze Vargasa Llosy. spis treści

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Aleida Assmann, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania,  Poznań 2015, ss. 364, cena 45 zł,  ISBN 978-83-64864-10-0.

Książka Aleidy Assmann to niezwykle interesująca i erudycyjna wyprawa przez kluczowe tematy i problemy badań o kulturze. Omawiane zagadnienia autorka bogato ilustruje przykładami literackimi od Szekspira i Miltona począwszy, przez J.Joyce’a i T.S.Eliota, na współczesnej karaibskiej pisarce J.Kincaid skończywszy. Poszczególne rozdziały zorganizowane są tematycznie wokół takich kwestii, jak: „znaki”, stanowiące „podstawę antropologiczną”, „media”, czyli nośniki znaków, „czas i przestrzeń”, czyli dwie podstawowe i kulturowo kształtowane kategorie poznawcze i egzystencjalne, wreszcie „pamięć” i „tożsamość”, będące kluczowymi tematami współczesnych analiz kulturoznawczych. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Marceli Kosman, Między wizją literacką i prawdą dziejową. Nad TrylogiąHenryka Sienkiewicza studia i szkice,  Poznań 2015, ss. 328, cena 40 zł,  ISBN 978-83-64864-12-4.

Książka jest zbiorem kilkunastu artykułów dotyczących sienkiewiczowskiej Trylogii. Autor podejmuje liczne tematy dotyczące dzieła Sienkiewicza, kreśląc barwną opowieść o trudnych czasach niewoli, w których powstawały kolejne części Trylogii, oraz przywołując zacięte dyskusje, toczące się od chwili pojawienia się drukiem pierwszych odcinków Ogniem i mieczem. Autor cytuje słowa wiernych czytelników oraz badaczy, zachwyconych stworzonym przez Sienkiewicza światem powieściowym, nie brak tu jednak odniesień także do opinii krytyków. Autor nie bez krytyki opisuje warsztat twórczy powieściopisarza, wskazuje źródła, z których powieściopisarz mógł korzystać, bada historyczne pochodzenie bohaterów sienkiewiczowskich. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Anna Kurpiel, Cztery nazwiska, dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku,  Poznań 2015, ss. 328, cena 40 zł,  ISBN 978-83-64864-08-7.

Pionierska monografia podejmująca w sposób całościowy zagadnienie macedońskich uchodźców wojennych na Dolnym Śląsku. Praca ma charakter interdyscyplinarny, opracowana została na styku nauk historycznych, antropologii kultury i socjologii. Oparta została na archiwaliach krajowych i zagranicznych. Myślą przewodnią monografii jest ukazanie uchodźców wojennych z Grecji, Macedończyków, ze szczególnym uwzględnieniem różnych aspektów, jak rozróżnienia narodowego, specyfiki organizowania się macedońskich uchodźców, ich adaptacji i integracji. Ważną częścią rozważań autorskich jest polityka pamięci, która jest związana z wojną i wychodźstwem. spis treści

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.